ОСВРТ НА ИНСТИТУЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 135-149)

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.135J

САЖЕТАК:

Заштитник грађана представља једну од најзначајнијих институција у области заштите људских права и основних слобода. Специфичан по својој правној природи, као независно тело, Заштитник грађана или Омбудсман, поред тога што пружа заштиту грађанима у остваривању њихових права, остварује и значајан утицај на рад органа управе. Наиме, у његове послове спада и контрола рада органа државне управе, као и оних недржавних субјеката којима су поверена јавна овлашћења. Поред Заштитника грађана на државном нивоу, Законом о локалној самоуправи омогућено је и јединицама локалне самоуправе да установљавају локалне омбудсмане. Ова посебна врста омбудсмана обавља истоветне задатке као и Заштитник грађана, али је превасходно усмерена на повреду прописа и општих аката јединице локалне самоуправе. Имајући у виду значај локалне самоуправе за нормално одвијање друштвених токова и потребу заштите људских права и интереса и на локалном нивоу, овај рад ће бити посвећен положају, улози и пословима локалног омбудсмана. Поред тога, анализа ће обухватити и новију праксу ове институције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Заштитник грађана, људска права, локална самоуправа, јавне службе, управна пракса.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Грујић, А., Локални омбудсман у Србији: промене или ’status quo’, Право – теорија и пракса, бр. 10–12/2012.
 • Drewry, G., The Ombudsman: Parochial Stopgap or Global Panacea?, Oliver Dawn, Drewry Gavin (eds.), The Law and Parliament, Butterworths, London, Edinburgh, Dublin, 1998.
 • Eklundh, C., Шведски парламентарни омбудсмани, Нови Сад, 1990. Foulkes, D., Administrative Law, London,1986.
 • Јовановић, З., Грађански бранилац (омбудсман) у јединицама локалне самоуправе са посебним освртом на град Крагујевац, Правни живот, бр. 10/2005.
 • Ђорђевић, С., Миленковић, Д., Вељовић, Д., Капацитети и потенцијали институције локалног омбудсмана у Србији (са истраживањем), Београд, 2012.
 • Ђурђев, А., Локална самоуправа, Нови Сад, 2003.
 • Марковић, Р., Управно право, општи део, Краљево, 2002.
 • Марковић, Р., Уставно право и политичке институције, Београд, 2006.
 • Милинковић, И., Локални омбудсман – заштитник права и слобода грађана на локалном нивоу (Европски стандарди и упоредна искуства), Правна ријеч, бр. 147/2008.
 • Милосављевић, Б., Омбудсман – заштитник права грађана, Београд, 2001.
 • Радојић, М., Преображај омбудсмана у савременим правним системима с посебним освртом на институцију Заштитника грађана у Републици Србији, докторска дисертација, Београд, 2016.
 • Теофиловић, П., Локални омбудсмани у Србији – анализа положаја локалних омбудсмана у Србији са препорукама за њихово правилно устројавање и деловање, Зборник радова: Савет за међунационалне односе и локални заштитник грађана у мултиетничким срединама, Београд, 2011.
 • Закон о Заштитнику грађана, Сл. гласник РС, бр. 105/2021.
 • Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, бр. 9/2002.
 • Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 др. Закон.
 • Одлуке о локалном омбудсману Града Крагујевцва, Сл. лист града Крагујевца, бр. 27/19.
 • Редован годишњи Извештај Заштитника грађана за 2021. годину.
 • Извештај о раду Локалног омбудсмана Града Крагујевца за 2020. годину.