ПИСМЕНО ЗАВЕШТАЊЕ ПРЕД СВЕДОЦИМА У СРПСКОМ ПРАВУ И ПРАВИМА ДРЖАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 429-446)

АУТОР(И): Драгица Живојиновић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.429Z

САЖЕТАК:

На европском правном простору приметна је тенденција постепеног напуштања писменог завештања пред сведоцима као облика приватног и редовног завештања путем кога тестатор може изразити последњу вољу. Међутим, док га поједина европска права изостављају из законске регулативе, у другима оно не само да опстаје, него је у пракси најзаступљенији облик завештања, какав је случај и са српском правном праксом. Имајући у виду ове чињенице, предмет ауторовог интересовања је сагледавање који формалноправни захтеви су предвиђени за пуноважност писменог завештања пред сведоцима и да ли се њима остварује заштитна и доказна функција форме. У фокусу истраживања је актуелна регулатива овог завештања у праву Србије, као и правима држава у саставу ЕУ у којима је оно правно нормирано (у Аустрији, Мађарској, Чешкој, Словачкој, Словенији и Хрватској). Након детектовања предности и недостатака постојећих законских решења, аутор закључује да не треба доводити у питање опстанак овог завештања у српском праву. Ипак налази да места за унапређењем актуелне регулативе још има, у ком правцу у завршном делу рада даје одређене предлоге.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

писмено завештање пред сведоцима, слобода завештања, форма завештања, функције форме завештања

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, O., Балиновац, З., Коментар Закона о наслеђивању, Београд, 1996.
 • Видић Трнинић, Ј., Олографски и алографски тестамент у српском и упоредном праву. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2016.
 • Vukotić, M., Importance of Will Execution Formalities in Serbian Law. Law and Transition (eds. Milisavljević, B., Jevremović Petrović, T., Živković, M.,), University of Belgrade, Faculty of Law, Belgrad 2017.
 • Ђорђевић, А., Завештање у Душановом законодавству, Зборник радова: Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије, Ниш, 2016.
 • Ђорђевић, В, Сворцан, С., Наследно право, Краљево, 1997.
 • Ђорђевић, В., Наследно право, Ниш, 1997.
 • Ђурђевић, Д., Институције наследног права, Београд, 2015.
 • Ђурђић Милошевић, Т., Ограничење слободе завештајних располагања,
 • докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2018. Eccher, B., Erbrecht, Wien 2016.
 • Живојиновић, Д., Завештање у судској пракси, Правни живот, бр. 10/2004.
 • Живојиновић, Д., Неважност завештања, докторска дисертација, Крагујевац 2003.
 • Живојиновић, Д., Облици завештања у српском праву, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 9, Крагујевац, 2021.
 • Живојиновић, Д., Тестаментарна (завештајна) и пословна способност, Правни живот, бр. 10/2001.
 • Zankl, W., Erbrecht, Wien 2017.
 • Крстић, Н., Видић, Ј., О неким спорним питањима пуноважности писменог завештања пред сведоцима у домаћој судској пракси, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 93/2021.
 • Крстић, Н., Завештајни сведоци код јавних облика завештања у праву Србије, Зборник радова: Национално и међународно право – актуелна питања и теме, Косовска Митровица, бр. 1/2017.
 • Марковић, Л., Наследно право, Трећа књига грађанског права, Београд, 1930.
 • Митић. М., Тестаментална способност малолетника, Југословенска адвокатура, бр. 3-4/1969.
 • Перић, Ж., Наследно право, Специјални део грађанског права, Београд, 1923.
 • Пухан, И., Римско право, Скопје, 1973.
 • Ристов, А., О потреби регулисања писменог завештања пред сведоцима у македонском наследном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 81/2018.
 • Стојановић, Н., Наследно право, Ниш, 2011.
 • Стојановић, Н., О наслеђивању у Законоправилу Светог Саве, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2014, бр. 1.
 • Ћеранић, Д., Потпис завјештаоца на писаном завјештању пред сведоцима, Зборник радова: Владавина права и правна држава у региону, Источно  Сарајево, 2014.
 • Ћеранић, Д., Учешће свједока у поступку сачињавања алографског тестамента, Правни живот, бр. 10/2010.