ПРОМЕНE УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА И РЕФЕРЕНДУМ ИЗ ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 77-93)

АУТОР(И): Драган Батавељић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.077B

САЖЕТАК:

Имајући у виду да већ одавно, такорећи, од самог доношења Устава Републике Србије из 2006. године, постоје захтеви за његовом делимичном или потпуном ревизијом, аутор је у оквиру овог рада, обавио једно веома значајно истраживање, које се односи на трећу, веома значајну, грану начела поделе власти – судску власт. Наиме, у свом истраживању, он је указао на однос законодавне и извршне власти (као политичких власти) према судској власти (као стручној власти). Од овог односа и поштовања Уставом и одговарајућим законима предвиђених прописа, зависи спровођење владавине права. Република Србија се пре више од две деценије определила за пут евро-интеграција, при чему је између ње и ЕУ закључено више међународних уговора. То је један веома сложен и дуг процес, у коме су обе стране потврдиле значај усклађивања важећег српског законодавства са законодавством ЕУ. Тиме се Република Србија обавезала да ће настојати да обезбеди постепену хармонизацију својих закона са законодавством и правним тековинама ЕУ. Такође, чл. 72. ст. 3. Споразума о стабилизацији и придруживању, који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године (потписан 29. априла 2008. године у Луксембургу), предвиђена важност усклађивања основних елемената правних тековина о правосуђу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Србија, Европска унија, Устав, хармонизација, правосуђе, реформа, ревизија, Народна скупштина, референдум.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Акт о промени Устава Републике Србије, доступан на: https://www.paragraf.rs/dnevne- vesti/161221/161221-vest11.html.
 • Venice Commission, CDL-AD(2018)011, Opinion on the Draft Amendments to the ConstitutionalProvisionsontheJudiciary, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)011-e.
 • Ђорђевић, А., У ишчекивању уставних промена – између de iure и de facto независности судства, Српска политичка мисао, год. 27. vol. 68, бр. 2/2022.
 • Закон о референдуму и народној иницијативи, Сл. гласник РС, бр. 111/2021 и 119/2021.
 • Илић, Г., Критичко разматрање Радног текста амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије (странпутице у тумачењу међународних докумената), Београд, 2018.
 • Јеринић, Ј., Кљајевић, Т.. Анализа стручних и политичких предлога за уставну реформу, У јавности представљени предлози у периоду 2006-2016, Београд, 2016.
 • Јеросимић, А., Људска права у Србији 2007, Београд, 2008.
 • Маринковић, В., О уставности општег реизбора судија, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2009.
 • Марковић, Р., Нека судије и тужиоци мисле својом рођеном главом. Зборник радова: Сведочанство припреме за промену Устава од 2006. године и струка, Београд, 2018.
 • Пејић, И., Уставна ревизија: процедура у контексту уставотворне власти, Зборник радова Правног факултета у Нишу, год, LVII, бр. 80/2018.
 • Ракић Водинелић, В., Кнежевић Бојовић А., Рељановић М. Реформа правосуђа у Србији 2008–2012, Београд, 2012.
 • Ревидирани Акциони план за Поглавље 23, доступан на: https://www.mpravde.gov.rs/files/Revidirani%20AP23%202207.pdf.
 • Salustro, M., Експертско мишљење о новим Нацртима закона о јавном тужилаштву и Државном већу тужилаца у вези са заједничким програмом EAR/SE о оцени имплементације националне стратегије за реформу правосуђа у Републици Србији, Приштина, 2007.
 • Стратегија развоја правосуђа за период 2020-2025, Сл. гласник РС, бр. 101/2020.
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.
 • Уставни закон за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије, Сл. гласнику РС, бр. 115/2021.