УТИЦАЈ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА СТРАНИХ УЛАГАЧА НА БЛАГОСТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 815-828)

АУТОР(И): Јована Брашић Стојановић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.815BS

САЖЕТАК:

Корпоративна друштвена одговорност део је ширег концепта бриге о добробити друштвене заједнице у којој компанија послује. Еволутивни пут принципа корпоративне друштвене одговорности још увек није завршен. Таквом стању ствари сведочи и одсуство јединствене и свеобухватне дефиниције корпоративне друштвене одговорности. Прекогранично кретање капитала и ширење пословања мултинационалних компанија на различите инвестиционе дестинације условило је и усвајање захтева за друштвено одговорним пословањем компанијa, њиховом бригом не само о стицању профита, већ и о друштвеном благостању, људским правима и животној средини. Имајући у виду значај који стране директне инвестиције имају за привредни развој Републике Србије, у фокусу рада јесте друштвена одговорност страних улагача који послују на њеној територији. Циљ је доћи до одговора на питање да ли страни улагачи у Републици Србији примењују принцип корпоративне друштвене одговорности у свом пословању и какав је утицај таквог пословања на друштвено благостање окружења у коме компанија послује, на заштиту животне средине и људских права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

друштвена одговорност, страни улагачи, друштвено благостање, заштита животне средине, људска права.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Alhammadi, А., Corporate Social Responsibility: Concepts, Perspectives, And Link With Corporate Performance: Literature Review, International Journal of Business and Management Review, Vol. 6, No. 2/2018.
 • Арсић, С., Стојановић, А., Улога и значај корпоративне друштвене одговорности у савременом пословању организација у Србији, доступно на: https://konferencija. komorapirot.com/33.ULOGA%20I%20ZNACAJ%20KORPORATIVNE% 20DRUSTVENE%20ODGOVORNOSTI.pdf (преузето 5.9.2022.).
 • Balasubramanyam, V. N., Salisu, M., Sapsford, D., Foreign Direct Investment and Growth in EP and is Countries, The Economic Journal, Vol. 106, No. 434/1996.
 • Беговић, Б., Мијатовић, Б., Пауновић, М., Поповић, Д., Гринфилд стране директне инвестиције у Србији, Београд, 2008.
 • Васиљевић, М., Корпоративно управљање, Правни аспекти, Београд, 2007.
 • Гостовић, У., Корпоративна друштвена одговорност у функцији унапређења имиџа бренда, Зборник радова Факултета техничких наука Нови Сад, год. 36, бр. 2/2021.
 • Gond, J., Grace, A., Shin, H., Tirapani, A., Mosonyi, S., How corporate social responsibility and sustainable development functions impact the workplace: A review of the literature, International Labour Organization, 2022.
 • Дашић, Б., Тркља, Р., Пушоња, Б., Стране директне инвестиције и заштита животне средине, ECOLOGICA, вол. 29, бр. 105.
 • Ђукић, С., Станковић, Љ., Друштвена одговорност предузећа – основ за креирање вредности, Теме, вол. 31, бр. 2/2007.
 • Илић-Попов, Г., Еколошка одговорност и пореска политика, Међународна научна конференција „Одговорност у правном и друштвеном контексту„, Ниш, 18. септембар 2020 [Електронски извор]: зборник сажетака = International Scientific Conference „Responsibility in the legal and social context“ [Niš, 18th September, 2020]: collection of summaries.
 • Ковачевић, С., Морална, политичка и правна одговорност, Зборник сажетака: Одговорност у правном и друштвеном контексту, Ниш, 2020.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Трансфер технологије као позитиван ефекат преливања страних директних инвестиција, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.
 • Latapí Agudelo, М., Jóhannsdóttir, L., Davídsdóttir, B., A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility, International Journal of Corporate Social Responsibility (2019) 4:1.
 • Лидери друштвене одговорности, Business Info Group, Београд, 2014.
 • Настић, М., Корпоративна друштвена одговорност за поштовање људских права, Међународна научна конференција „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, Ниш, 18. септембар 2020 [Електронски извор]: зборник сажетака = International Scientific Conference „Responsibility in the legal and social context“ [Niš, 18th September, 2020]: collection of summaries.
 • Попов, Ђ., Стране инвестиције мултинационалних компанија и економски развој, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2013.
 • Riano, J., Yakovleva, N., Corporate Social Responsibility, In: Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Pinar Gökcin Özuyar, Tony Wall (Eds) Responsible Consumption and Production. Encyclopaedia of the UN Sustainable Development Goals Book Series, Springer, Switzerland, 2019.
 • Средојевић, С., Друштвена одговорност корпорације – Corporate Social Responsibility (CSR), Банкарство, бр. 7/8, 2006.
 • Тодоровић, Н., Друштвено одговорно пословање компанија, Правни живот, том III, бр. 11/2012.
 • Тодоровић, Н., Друштвено одговорно пословање компанија и светска пандемија, Зборник радова „Усклађивање правног система Србије са стандардима ЕУ“, Крагујевац, 2020.
 • Foreign Direct Investment for Development, Maximising benefits, minimising costs, OECD, 2002.
 • Hopkins, М., WHAT IS CSR T IS CSR ALL ABOUT?, ASPIRARE * Volume: I (September 2014).
 • Crowther, D., Aras, G., Corporate Social Responsibility, Ventus Publishing ApS, 2008.
 • What Is Corporate Social Responsibility? What is CSR? 8 Questions & Answers, 21st Century Corporate Social Responsibility: Advancing Family Planning And Reproductive Health, Catalyst Consortium, July 2002.
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021.
 • Закон о привредним друштвима Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021.
 • Закон о улагањима Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 89/2015 и 95/2018.
 • Кодекс корпоративног управљања Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 99/2012.
 • Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, Сл. гласник РС, бр. 51 од 27. јула 2010.
 • A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility.COM(2011) 681 final, преузето са: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex% 3A52011DC0681 (7.9.2022).