СРАЗМЕРНОСТ И ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ДОМА – АНАЛИЗА ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 595-612)

АУТОР(И): Јелена Чановић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.595C

САЖЕТАК:

Предмет рада је анализа праксе Европског суда за људска права која се односи на право на поштовање дома из чл. 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, повезана са критеријумом сразмерности. Анализа референтних одлука кључна је разумевање спорних питања која произилазе из ове теме, па ћемо се у раду у ограниченом обиму бавити специфичностима конкретних случајева које би нам указале на разлоге промене става Суда по питању критеријума сразмерности. Од става израженог у великом броју ранијих одлука да је неопходно спровести тест сразмерности (пропорционалности) мешања државе у право на поштовање дома, до потоњег става израженог и образложеног у одлуци скоријег датума да нема потребе за испитивањем сразмерности, пратићемо генезу критеријума сразмерности у случајевима принудног исељења подносилаца представки из непокретности које за њих представљају дом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

сразмерност, право на поштовање дома, пракса Европског суда за људска права.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бједов против Хрватске, бр. представке 42150/09, пресуда од 29. маја 2012. године.
 • Bodul, D., The right to a home in the case-law of ECHR vs. the right to a home in the case-law of Croatian courts, EU and comparative law issues and challenges series, International scientific conference, EU law in context – adjustment to membership and challenges of the enlargement, Osijek, 2018.
 • Брежец против Хрватске, бр. представке 7177/10, пресуда од 18. јула 2013 године.
 • Врзић против Хрватске, бр. представке 43777/13, одлука од 12. јула 2016. године.
 • Ена Трумбић против Хрватске, бр. представке 11514/18, поднесена 2. марта 2018. године.
 • Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и додатних протокола бр. 11, 4, 6, 7, 12 и 13, (Сл. лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/05 – испр. и Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/2010 и 10/2015).
 • Ivanovna и Cherkezov против Бугарске, бр. представке 46577/15, одлука од 21. априла 2016. године.
 • Case of Ivanovna and Cherkezov v. Bulgaria – summary by the Republic of Croatia (Office of the Agent), HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Cherkezov%22],%22itemid%22:[%22001-183047%22]}
 • Kryvitska and Kryvitskyy против Украјине, бр. представке 30856/03, одлука од 2. децембра 2010. године.
 • McCann против Уједињеног краљевства, бр. представке 19009/04, од 13. маја 2008. године.
 • McDonald против McDonald и остали, UKSC28, пресуда Врховног суда Уједињеног Краљевства у предмету F.J.M од 15. јуна 2016. године.
 • Маганић, А., Везујући учинак пресуда Еуропског суда за људска права, Зборник радова: Еуропска будућност Хрватскога грађанског правосуђа, Загреб, 2019.
 • Маганић, А., Пракса Еуропског суда за људска права и право на дом, Зборник радова: Право на дом, Загреб, 2016.
 • Михелчић,  Г., Marochini Зрински, М., Шантек, Р., Од предмета  McCann  до предмета F.J.M.   –  Размјерност   и  право   на   поштовање   дома   код   присилног   намирења стварноправно осигураних тражбина из некретнине, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 41, бр. 1/2020.
 • Михелчић, Г., Marochini Зрински, М., Утјецај конвенцијских начела тумачења на поједине грађанскоправне институте (одабрана питања), Зборник радова Правног факултета у Нишу, 78, бр. 1/2018.
 • Михелчић, Г., Marochini, М., Конекситет остварења виндикацијског захтјева на некретнини и тзв. права на поштовање дома, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, в. 35, бр. 1/2014.
 • Омејец, Ј., Конвенција за заштиту људских права и темељних слобода у пракси Еуропског суда за људска права, Strasbourški acquis, Загреб, 2013.
 • Орлић против Хрватске, бр. представке 48833/07, пресуда од 21. јуна 2011. године. Panova и други против Украјине, бр. представке 28519/10, одлука од 8. јула 2021. године Паулић против Хрватске, бр. представке 3572/06, пресуда oд 22. октобра 2009. године. Rousk против Шведске, бр. представке 27183/04, одлука од 25. октобра 2013. године.
 • Sadovyak против Украјине, бр. представке 17365/14, одлука од 17. маја 2018. године.
 • Ћосић против Хрватске, бр. представке 28261/06, одлука од 15. јануара 2009. године
 • F.J.M. против, Уједињеног Крањевства, бр. представке 76202/16, одлука од 6. новембра 2018. године.
 • F.J.M. v. the united kingdom: judicial review of the proportionality of an eviction in private rental housing, juan carlos benito sánchez, phd researcher (fresh) at f.r.s.-fnrs and uclouvain (belgium), доступно на: https://strasbourgobservers.com/2019/01/15/f-j-m-v-the-united- kingdom-judicial-review-of-the-proportionality-of-an-eviction-in-private-rental-housing/
 • Connors против Уједињеног Краљевства, бр. представке 66746/01, одлука од 27. маја 2004. године.
 • Winterstein и други против Француске, бр. представке 27013/07, одлука од 17. октобра 2013. године.
 • Yordanova и други против Бугарске, бр. представке 25446/06, одлука од 24. септембра 2012. године.
 • Zehentner против Аустрије, бр. представке 20082/02, одлука од 16. октобра 2009. године.