ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 123-134)

АУТОР(И): Бојан Урдаревић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.123U

САЖЕТАК:

Злостављање на раду представља негативни феномен чијем се сузбијању тежи. Свако има право на лично достојанство, али и на рад достојан човека, те у складу са тим и послодавац има обавезу да створи потребне услове за рад и рад организује тако да злостављање на раду или у вези са радом буде спречено.

Радни односи се све више мењају са променом друштвених односа и процесом глобализације. Организационе промене рада, већа конкурентност, сиромаштво, економске кризе и остали негативни фактори доприносе погоршању услова рада. Ове промене углавном нису праћене адекватним програмима прилагођавања, што представља оптерећење за запослене. У таквим околностима, међуљудски односи запослених су погоршани, што може да доведе до конфликтних ситуација, али и до злостављања на раду. Постојећи правни оквир је нужан, али није довољан, јер су потребне и бројне друге активности ради превазилажења спорних ситуација.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

злостављање на раду, суд, заштита права, терет доказивања.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Дробњак, Т., Кочић – Митачек, В., Модел закона о спречавању злостављања на раду, Београд 2008,
  • Јовановић, П., Нормативни оквири мобинга, Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, Београд бр. 1/2008.
  • Ковачевић, Љ., Појам злостављања на раду у домаћем, упоредном и међународном праву, Београд, 2006.
  • Ковачевић-Перић, С., Пристојан рад, Београд, 2013.
  • Leymann, H., Mobbing and psychological terror at workplaces, Violence and Victims, Vol. 5. No 2/1990.
  • Лубарда, Б., Мобинг/булинг на раду: злостављање/застрашивање на раду – правни аспекти, уз осврт на медицинске, психо-социјалне и економске аспекте, Зборник радова: Правни капацитет Србије за европске интеграције, књ. 3, Београд, 2008.
  • Марковић, М., Нормативни оквир заштите од злостављања на раду – мастер рад, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2018.
  • Paoli, P., Merllie, D., European Foundation for the Improvement of living and working conditions, Third European Survey on working conditions, 2000.
  • Рељановић, М., Петровић, К. А., Шиканозно вршење права, дискриминација и злостављање на раду – законска регулатива и пракса, Правни записи, год. II, бр. 1/ 2011.
  • Томић, М., Мобинг као облик савременог насиља – појам, облици и последице, Београд, 2015.