УВОЂЕЊЕ ОПОЗИЦИОНОГ ПОСТУПКА У ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ЖИГА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 739-757)

АУТОР(И): Никола Милосављевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.739M

САЖЕТАК:

Усвајањем новог Закона о жиговима је у право Републике Србије по први пут уведен опозициони поступак као део поступка регистрације жига. Опозициони поступак већ неко време постоји у европском праву жига, али су државе чланице тек однедавно добиле обавезу да га уведу у своје законодавство. Усклађујући своје прописе са правним тековинама Европске уније, Република Србија је предвидела и овај поступак. Циљ рада који следи је испитати путем компаративног метода како је овај институт регулисан у другим правима и упоредити са решењем које је уведено у наше право, а посебно имајући у виду право Европске уније. Потребно је испитати да ли је начин на који је спроведена хармонизација прихватљив када је реч о нашем праву и циљевима постављеним европским правом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

опозициони поступак, признање жига, европско право жига, хармонизација.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bentley, L., Sherman, B., Gangjee, D., Johnson, P., Intellectual property law, Oxford, 2018. Gieln, C., von Bombhard, V., Concise European Trademark and Design law, Alphen aan den
 • Rijn, 2017.
 • Миладиновић, З., Шокињов, С., Појам озбиљне употребе жига у праву Европске уније,
 • Правни живот, бр. 12/2016.
 • Милић, П. Д., Стицање и заштита жига у управном поступку, Правни живот, бр. 11/2014.
 • Murphy, M. J., The New Trademark Opposition System in Mexico, Landslide, no. 10(1)/ 2017, доступно на: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/lndslid10&collection= journals&id=56&startid=&endid=59, јун 2022. године.
 • Поповић, Д., Нови жиговни прописи Европске уније: неколико смерница домаћем законодавцу, Зборник радова: Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2016, Београд, 2016.
 • Sacoff, W. R., The Trademark Use Requirement in Trademark Registration, Opposition and Cancellation Proceedings, The Trademark Reporter, no. 76(2)/1986, доступно на: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/thetmr76&collection=journals&id=115 &startid=&endid=152, јун 2022. године.
 • Skoler, L. D., Trademark Appeal, Opposition and Cancellation Procedure in Six Nations: A Comparative Examination, The Trademark Reporter, no. 74(5)/1984, доступно на: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/thetmr74&collection=journals&id=383 &startid=&endid=411, јун 2022. године.
 • Fitz-Gerald, Diane G., Third-Party Registrations: An Evidentiary Problem in Trademark Opposition Proceedings, Emory Law Journal, no. 28(3)/1979, доступно на: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/emlj28&collection=journals&id=835& startid=&endid=868, јун 2022. године.
 • Закон о жиговима (Сл. гласник РС, бр. 6/2020).
 • Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране (Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/2008).
 • Закон о општем управном поступку (Сл. гласник РС, бр. 18 од 1. марта 2016, 95 од 8. децембра 2018 – Аутентично тумачење).
 • Правилник о садржини Регистра жигова, садржини захтева, приговора и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа (Сл. гласник РС, бр. 25 од 21. марта 2021.).
 • Завод за интелектуалну својину, Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Заводу за интелектуалну својину, Београд, 2021, доступно на: https://www.zis.gov.rs/wp-content/uploads/pravilnik-o-sistematizaciji-2021.pdf, јун 2022. године.
 • Уредба Савета Европске уније 40/94 од 20.12.1993. године о комунитарном жигу (Official Journal L 011, 14/01/1994 P. 0001 – 0036).
 • Уредба Савета Европске уније 207/2009 од 26.02.2009. године о комунитарном жигу (Official Journal L 78, 24.3.2009, p. 1–42).
 • Уредба Европског парламента и Савета 2017/1001 о жигу Европске уније (Official Journal L 154, 16.6.2017, p. 1–99).
 • Упутство бр. 2015/2436 о хармонизацији права жига држава чланица (Official Journal L 336, 23.12.2015, p. 1–26).
 • Влада     Републике           Србије,     Предлог     Закона     о     жиговима,     доступно          на: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2019/2973-19%20- LAT.pdf, јун 2022. године.
 • European Commision, Memorandum on the creation of EEC trademark од 06.07.1976. године, доступно на: https://www.cipil.law.cam.ac.uk/resourceseuropean-travaux/community-trade- mark-regulation, јун 2022. године.
 • European commission, Explanatory memorandum – Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, доступно на: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=COM%3A2013%3A0162%3AFIN, јун 2022. године.
 • EUIPO,       Statistics            for      European      Union      Trade      Marks,      доступно            на: https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of- european-union-trade-marks_en.pdf, јун 2022. године.