РАЗВОЈ ПОЛОЖАЈА ИСТОПОЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА КРОЗ ПРАКСУ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 613-623)

АУТОР(И): Љубица Вујновић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.613V

САЖЕТАК:

Рад настоји да прикаже тенденцију развоја правног положаја истополних заједница кроз анализу праксе Европског суда за људска права1. У протекле две деценије став Суда о статусу истополних заједница, прошао је пут од непризнавања њиховог права на породични живот, до установљења позитивне обавезе државама чланицама Савета Европе2 да истополним заједницама омогуће законско признање. Пракса Суда одразила се на конвергенцију националних законодавстава у овој материји, иако европски консензус није постигнут. Наиме, већина европских држава увела је у своје законодавство одређена права за истополне парове.

У Републици Србији пре десет година припремљен је Модел закона о регистрованим итополним заједницама, али још увек није ступио на снагу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

људска права, истополне заједнице, дискриминација право на брак, регистровано партнерство, Европски суд за људска права.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bainham, A., Homosexual Adoption, The Cambridge Law Journal, vol. 67, no. 3/2008, JSTOR, http://www.jstor.org/stable/25166437.
 • Европска конвенција о људским правима, https://www.echr.coe.int .
 • McGoldrick, D., The Development and Status of Sexual Orientation Discrimination under International Human Rights Law, https://academic.oup.com/hrlr/article-abstract.
 • Приручник за правнике, INERIGHTS, http://www.helsinki.org.rs/hrlawyers/archives/ files/sem3_clan14a.doc.
 • Приручник о судској пракси Европског суда за људска права, The Aire centre, 2016.
 • Самарџић, С., Права истополних партнера у Европској унији и Србији у области брачног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2013
 • Vallianatos and Others v. Greece App no – 29381/09 and 32684/09.
 • Gas and Dubois v. France, App nо 25951/07. EB v France, App no 43546/02.1
 • Chapin and Charpentier v. France,Аpp no. 40183/07. Mata Estevez v Spain, App no.56501/00.
 • Oliari and Others v. Italy App nos. 18766/11 and 36030/11. Orlandi and Others v. Italy Аpp no. 26431/12.
 • Schalk and Kopf v Austria, App no 30141/04 . Salgueiro da Silva Mouta v Portugal, App no 33290/96. Fretté v. France , App nо 36515/97.