ПРАВНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ СПОРТИСТА У ДОМЕНУ УГОВОРА О ПРЕДСТАВЉАЊУ У СПОРТУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 525-539)

АУТОР(И): Зоран Вуковић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.525V

САЖЕТАК:

Све учесталије усмеравање делатности спортских агената ка проналажењу надарених играча међу све млађом популацијом, малолетне спортисте чини посебно рањивом категоријом учесника у систему спорта. Из тог разлога, нарочито је важно одредити садржину најбољег интереса детета и нормирати најпогодније мере правне заштите у случајевима када спортски агент пружа услуге представљања малолетног спортисте.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уговори у спорту; малолетни спортисти; спортски агенти, начело најбољег интереса детета.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Besson, R., Poli, R., Ravanel, L., The Demografic Study of European Footballers, published in December 2008 by the Proffessional Football Players Observatory, 2008, стр. 10, доступно на: https://www.uefa.com/…/uefa/…/792559_DOWNLOAD.pdf
  • Boele-Woelki, K., Ferrand, F., Gonzàlez-Beilfus, C., Jänterä-Jareborg, M., Lowe, N., Martiny, D., Pintens, W. Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities, Intersentia, Antwerpen – Oxford, 2007.
  • Влашковић, В., Начело најбољег интереса детета у породичном праву, докторка дисертација, Правни факултет Универзитет у Крагујевцу, 2014.
  • Влашковић, В., Одлучивање о питањима која битно утичу на живот детета према Породичном закону Србије, Зборник радова: Породични закон – дванаест година после, Београд, 2018.
  • Драшкић, М., Обавезно лишење родитељског права приликом одлучивања суда о вршењу родитељског права: спорно становиште Врховног суда Србије, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2012.
  • Клајн, И. ,Шипка, М., Велики речник страних речи и израза, Нови Сад, 2008.
  • Новаковић, У., Право детета на заснивање радног односа и штетност опасних послова по најбољи интерес детета, Зборник радова: Породични закон – дванаест година после, Београд, 2018.
  • Soanes, C., Waite, M., Hawker, S., Oxford Dictionary Thesaurus & Worldpower Guide, Oxford University Press, Oxford, 2001.