ПРАВНИ ЗНАЧАЈ ОПАСНОСТИ ШТЕТЕ КОД „LOCATIO CONDUCTIO REI“

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 57-66)

АУТОР(И): Милица Соврлић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.057S

САЖЕТАК:

Према правилима римског права уколико је постојала опасност да настане штета од грађевине (vitium aedium) угрожени сусед је имао право на cаutio damni infecti. У форми стипулације власник грађевине је обећавао да ће надокнадити штету која прети због могућег рушења или одвајања неког дела грађевине. Чињеница опасности штете имала је одређени правни значај и код уговора о закупу станова у стамбеним зградама (insulae). Околност да од зграде прети штета утицала је и на правни положај станара (conductor) и на станодавца (locator), а што ће бити предмет разматрања у овом раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

damnum infectum, cautio, locatio conductio rei, insulae.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aebli, W., Cautio damni infecti, Zürich, 1867.
 • Vitruvius Pollio, M., De architectura libri decem, у преводу Лопац, М., Десет књига о архитектури, Сарајево, 1990.
 • Gai, Institutionum commentari, у преводу Станојевић, О., Гајеве Институције, Београд, 1982.
 • Iuni Iuuenalis, D., Saturarum liber I, у преводу Pakiž, M., Decim Junije Juvenal, Satire, Београд, 2009.
 • Jordan Gomez, A., Damni infecti stipulatione caveatur: casuistica de la cautio damni infecti en materia de locatio conductio rei, Fundamentos romanisticos del derecho contemporaneo, Tomo IV, 2021
 • Corpus iuris civilis, Digesta u prevodu Wotson, A., The Digest of Justinian, Philadelphia, 1998.
 • Mamford, L., Град у историји, његов постанак, његово мењање, његови изгледи, Београд, 2006.
 • Plessis, P., Borkowski’s Textbook on Roman Law, Oxford, 2010.
 • Plessis, P., Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE- 284 CE, Leiden-Boston, 2012.
 • Пранчић, В., Опасност од рушења зграде, Зборник Правног факултета у Ријеци, в. 31, бр. 2/1991.
 • Radin, M., Handbook of Roman Law, West Publishing Co, 1927.
 • Ромац, А., Стамбене прилике у старом Риму, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, 1975.
 • Ромац, А., Рјечник римског права, Загреб, 1975.
 • Ромац, А., Римско право, Загреб, 1981. Schulz, F., Classical Roman law, Oxford, 1962.
 • Станковић, Е., Ограничење својине у старим и архаичним правима, Београд, 1984. Strabo, Geographica, u prevodu Hamilton, H., C., Falconer, W., The Geography of Strabo,
 • Vol I, London, 1854.
 • Frier, W. B., Cicero’s Management of His Urban Properties, The Classical Jurnal, vol. 74, No. 1, Oct.-Nov., 1978.
 • Frier, B. W., Landlords and Tenants in Imperial Rome, Princeton University Press, 1980.
 • Хорват, М., Римско право, Загреб, 1958.
 • Zimmerman, R., The Law of obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford, 1996.