КРАТАК ОСВРТ НА ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ СИСТЕМА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ОД 20. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 465-477)

АУТОР(И): Славко Ђорђевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.465DJ

САЖЕТАК:

У овом раду аутор чини кратак аналитички осврт на одредбе Предлога Уредбе о одговорности за употребу система вештачке интелигенције који је усвојио Европски парламент 20. октобра 2020. године. Пажња се посвећује одредбама које уређују шта се сматра системом вештачке интелигенције, ко су његови оператери, какав режим вануговорне одговорности је предвиђен за оператере (укључујући врсте штете које се надокнађују, висину и обрачун/обим накнаде штете), као и однос предложене Уредбе са другим правним актима ЕУ (нарочито са Директивом бр. 85/374 о одговорности за производе са недостатком) и националним правима држава чланица ЕУ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Предлог Уредбе; системи вештачке интелигенције; вануговорна одговорност за употребу система вештачке интелигенције; истурени (fronted) и позадински (backend) оператери;  објективна одговорност за штету; субјективна одговорност за штету.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Boghetti, J-S., Civil Liability for Artificial Intelligence: What Should its Basis be?, La Revue des Juristes de Sciences Po, juin 2019, n°17.
  • Buiten, M., de Streel, A., Peitz, M., Report: EU Liability Rules for the Age of Artificial Intelligence, 2021.
  • Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (85/572/ECC), OJ L 210/29, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= CELEX:31985L0374&from=EN
  • Heiss, S., Artificial Intelligence Meets European Union Law, The EU Proposals of April 2022 and October 2020, EuCML 2021.
  • Heiss, S., Towards Optimal Liability for Artificial Intelligence: Lessons from the European Union’s Proposals of 2020, Hastings Science and Technology Law Journal, 2/2021.
  • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, Brussels 21.4.2021, COM(2021) 206 final, 2021/0106 (COD).
  • Proposal for a Regulation of the Parliament and of the Council on Liability for the Operation of Artificial Intelligence, 20 October 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0276&from=EN (приступ 20.02.2022).
  • von Hein, J., Forward to the Past: A Critical Note on the European Parliament’s Approach to Artificial Intelligence in Private International Law, https://conflictoflaws.net/2020/forward- to-the-past-a-critical-note-on-the-european-parliaments-approach-to-artificial-intelligence-in- private-international-law/ (приступ 25.07.2022).
  • Wagner, G., Liability for Artificial Intelligence: A Proposal of the European Parliament, 2021, https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/rdt/pub/wp9 (приступ: 20.07.2022).
  • Wendehorst, C., Strict Liability for AI and other Emerging Technologies, JETL 2020, 11(2).