РУДАРЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА: МЕЂУСОБНИ ОДНОС ПРАВА НА ДИГИТАЛНУ ПИСМЕНОСТ И РЕПРОДУКТИВНЕ АУТОНОМИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 225-236)

АУТОР(И): Драган Дакић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.225D

САЖЕТАК:

У ширем смислу, овај рад има за предмет истраживања процес дигиталне трансформације људских права у свеопштем процесу друштвене трансформације. На нивоу Европске уније посматрана трансформација је дио акције „Европа спремна за дигитално доба“ коју проводи Европска комисија у оквиру шире иницијативе „Европска дигитална декада“. Шири нормативни оквири истраживања су садржани у актима Европске уније и то Акту о дигиталном услугама и основним правима (Digital Services Act and fundamental rights issues posed); Инструментима за нормирање вјештачке интелигенције (ВИ) и њене употребе у складу са ВИ стратегијом и Декларацији о дигиталним принципима (Declaration of Digital Principles – the ‘European way’ for the digital society). У ужем смислу истраживање је фокусирано на два питања и то на претпостављено право на дигиталну писменост и на репродуктивну аутономију у дигиталном добу узимајући у обзир сектор- специфичну нормативу. Основна премиса у истраживању јесте то да су право на дигиталну писменост и право репродуктивну аутономију у дигиталном добу у битној мјери повезани, потенцијално на начин да постојање првог представља предуслов за реализацију другог. Што се тиче првог питања у оквиру њега не дефинишемо садржај и обим права на дигиталну писменост већ истражујемо да ли нам је оно уопште потребно. Налазимо да је одговор од пресудног значаја за постојање самог права. Што се тиче другог повезаног питања настојали смо да анализирамо начин на који дигитална писменост може да утиче на уживање репродуктивне аутономије узимајући у обзир технолошке карактеристике ВИ система али и модел по којем постојеће, односно будуће законодавство ЕУ приступа улози или капацитету ВИ у репродуктивном избору кроз различите фазе репродукције. Очекивано је да резултати истраживања допринесу поступку дигиталне трансформације који се проводи у Србији у складу са, између осталог, Референтним оквиром компетенција за демократску културу као и националним стратегијама

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

рударење, људска права, дигитална писменост, репродуктивна аутономија, вјештачка интелигенција

ЛИТЕРАТУРА:

 • Amann, J., Blasimme, A., Vayena, E. et al., Explainability for artificial intelligence in healthcare: a multidisciplinary perspective, BMC Med Inform Decis Mak, 20, 310 2020. https://doi.org/10.1186/s12911-020-01332-6
 • Artificial Intelligence in Medicine (Eds. Niklas Lidströmer, Hutan Ashrafian), Springer, 2022.
 • Berntsen, J., Rimestad, J., Lassen, J. T., Tran, D., Kragh, M. F., Robust and generalizable embryo selection based on artificial intelligence and time-lapse image sequences, 2022, PLOS ONE 17(2): e0262661. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262661
 • Gilster, P., Digital literacy, New York: John Wiley & Sons Inc, 1997.
 • Dakić, D. Human Rights Mining: Artificial Intelligence and Reproductive Autonomy, 1st Serbian International Conference on Applied Artificial Intelligence (SICAAI) Kragujevac, Serbia, May 19-20, 2022.
 • Dakić, D., Human rights mining: The right to digital literacy, International Scientific Conference, Faculty of Law, University of Prisština in Kosovska Mitrovica, 20th May 2022.
 • Dakic, D., Reproductive Autonomy Conformity Assessment Forthcoming.
 • Дакић, Д., Mеђународноправни материјални елементи владавине права и обим репродуктивних услуга, Зборник радова: Услуге и владавина права, Крагујевац 2021.
 • Digital Services Act – Consilium (europa.eu)
 • Digital Transformation A Framework for ICT Literacy, A Report of the International ICT Literacy Pane, 2002, САД, http://www.ets.org/Media/Research/pdf/ICTREPORT.pdf
 • Directive 2001/95 on general product safety, https://www.productip.com/regulations- explained/general-product-safety-directive
 • Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation),
 • El-Bably, “Overview of the Impact of Human Error on Cybersecurity based on ISO/IEC 27001 Information Security Management”, JISCR, vol. 4, no. 1/2021.
 • Enver Şahin v. Turkey, § 72 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180642 Enver Şahin v. Turkey, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180642
 • EU Charter of Fundamental Rights https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT EUR-Lex – 52021PC0206 – EN – EUR-Lex (europa.eu)
 • https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs https://www.businesseurope.eu/policies/digital-economy Identification and assessment of existing and (europa.eu),
 • Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, § 52 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 57509
 • Kraschel, K., Regulating Devices that Create Life, In: Cohen, I. G., Minssen, T., Price II, W. N., Robertson, C., Shachar, C., (Eds.), The Future of Medical Device Regulation: Innovation and Protection, Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
 • Lehmann L. S., Ethical Challenges of Integrating AI into Healthcare, In: Lidströmer N., Ashrafian H. (eds) Artificial Intelligence in Medicine. Springer, Cham, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64573-1_337
 • Product Liability Directive (85/374/EEC), Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products. Directive 1999/34/EC extended the scope of liability to agricultural and fishery products
 • Riel, J., The digitally literate citizen: How digital literacy empowers mass participation in the United States, DOI: 10.13140/RG.2.1.2319.1768,
 • Smuha, Nathalie A., Beyond the Individual: Governing AI’s Societal Harm, Internet Policy Review, 10(3)/2021. https://doi.org/10.14763/2021.3.1574, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3941956
 • The foundations and principles of the confidentiality of the information management system’ ISO/IEC 27001, International Organization for Standardization.
 • Тhe European Parliament Resolution with recommendations to the Commission on a civil liability regime for artificial intelligence (2020/2014(INL) Procedure File: 2020/2014(INL) | Legislative Observatory | European Parliament (europa.eu) (Resolution on liability).
 • Ferretti, A., Schneider, M., Blasimme, A., Machine Learning in Medicine, European Data Protection Law Review, Volume 4, Issue 3, 2018. DOI: https://doi.org/10.21552/edpl/2018/3/10 C-203/99 Veedfald, and C-495/10, Dutrueux
 • Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia [GC], § 143) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114082