УСКЛАЂИВАЊЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ИСТАНБУЛСКОМ КОНВЕНЦИЈОМ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 411-425)

АУТОР(И): Јелена Станисављевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.411S

САЖЕТАК:

Ратификовањем Истанбулске конвенције, Србија се обавезала да ће изменити своје законодавство тако што ће га ускладити са захтевима постављеним у тексту Конвенције. Највеће измене огледају се у увођењу четири нова кривична дела у кривичноправни систем Републике Србије, те ће предмет анализе овог рада бити усклађивање Кривичног законика са Истанбулском конвенцијом. Аутор ће најпре извршити приказ кривичних дела која су уведена новелама из 2016. године, а потом ће анализирати усаглашеност Кривичног законика са осталим инкриминацијама из Конвенције. Водећи се извештајем Експертске групе за борбу против насиља над женама и насиља у породици, аутор ће дати свој крајњи закључак о усклађености посебног дела Кривичног законика са Истанбулском конвенцијом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Истанбулска конвенција, насиље над женама, родно засновано насиље, родна дискриминација, GREVIO група.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Васић, М., Тодоровић, К., Истанбулска конвенција у Србији – пракса и изазови родне равноправности, Београд,
 • GREVIO, Извештај о (базичном) поступку процене стања о законодавним и другим мерама којима се примењују одредбе Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) СРБИЈА, Стразбур,
 • Делибашић, В., Кривичноправна заштита деце од сексуалних злоупотреба, Култура полиса, год. XVII, 2020, посебно издање.
 • Миладиновић Стефановић, Д., Истанбулска конвенција и кривичноправна заштита жена од насиља у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 76/2017.
 • Миладиновић Стефановић, Д., Кривично дело принудног закључења брака у праву Србије – између правне традиције и нових правних изазова –, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2020.
 • Пауновић, Н., Кривичноправни аспекти прогањања – упоредноправнаанализа и могући правци DE LEGE FERENDA измена, Страни правни живот, бр. 1/2019.
 • Савет Европе, Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији, Истанбул,
 • Стојановић, З., Прогањање – ново кривично дело у Кривичном законику Србије, Зборник радова: Казнена реакција у Србији, књ.VII, Београд,
 • Турањанин, В., Колаковић Бојовић, М., Батрићевић, А., Процена нивоа усклађености Кривичног законика Републике Србије са релевантним стандардима у оквиру приступних преговора са Европском унијом, Београд, 2018,
 • Ћоровић, Е., Кривично дело сакаћења женског полног органа из чл. 121а Кривичног законика Србије, Научне публикације Државног универзитета у Новом Пазару, серија Б: Друштвене & хуманистичке науке, Април 2018, вол. 1, бр. 1/2018.
 • Ћоровић, Е., Ћоровић, А., Кривично дело принудног закључења брака из чл. 187а,
 • Годишњак Факултета безбедности, 2018.
 • Шкулић, М., Кривично дело силовања у Кривичном праву Србије -Актуелне измене, нека спорна питања и могуће будуће модификације, CRIMEN (VIII), бр. 3/2017.
 • Шкулић, М., Прогањање и полно узнемиравање, Тужилачка реч, бр. 31/2016.
 • Штимац Радин, Х., (ур), Конвенција Вијећа Еуропе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у обитељи и Појашњавајуће извјешће, Загреб,
 • World Health Organization, Female genital mutilation, An overview, Geneva, World Health Organization, Female genital mutilation, Geneva, 2012.
 • Зaкoн о изменама и допунама Кривичног законика, Сл. гласник РС, бр. 94/2016 Закон о правима особа са менталним инвалидитетом, Сл. гласник РС, бр. 45/2013 Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици
 • Кривични законик: 85/2005-30, 88/2005-51 (исправка), 107/2005-171 (исправка), 72/2009- 53, 111/2009-36, 121/2012-3, 104/2013-3, 108/2014-3, 94/2016-7, 35/2019-3,
 • Породични закон, Сл. гласник РС, бр. 18/05, 72/11 –др. закон, 6/15.