Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 161-184)

АУТОР(И): Јелена Вучковић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.161V

САЖЕТАК:

Уставна начела јесу сложено и вишеслојно питање које премашује границе искључиво академских промишљања о суштини (уставно)правног поретка и квалитета једног уставног текста. Оно отвара питање идентификације основних вредности на којим једно друштво почива. У раду ауторка даје само основна разматрања ове проблематике, која иначе није посебно обрађивана у српској уставној теорији. Полази се од премисе да уставна начела имају одговарајућу терминолошку манифестацију и унутрашњи однос, који се уобличава у специфичну структуру. Ова структура по правилу није хијерархијског типа, иако има ту формалну тенденцију. Ауторка указује да структура уставних начела одражава унутрашњу логику уставотворца и самог устава али и њихову функционалну и циљну усмереност. У том смислу, указује се на разлику између примарних (основних, изворних, врховних) и секундарних (изведених, посебних начела, подначела) начела устава. По мишљењу ауторке, сва начела српског устава могу се према њиховом предмету и материји на коју се односе поделити на: општа (почетна) и три групе посебних начела устава. На основу анализе њихове садржине и структуре, долази се до закључка да ова посебна уставна начела српског устава није требало одвајати од „основних“ или почетних начела. Тиме ауторка поткрепљује тезу о недовољно јасном концепту по коме се начела устава разликују од одредби (норми) устава које нису формално означене као уставна начела. На основу компаративне анализе указује се да та врста „дезоријентације“ није мана само нашег важећег устава. Она се може препознати и у неким правним системима који се традиционално у теорији и пракси наводе као пример уставно-правног континуитета и стабилности. Тако се у раду ауторка осврнула на уставна начела америчког устава и немачког Основног закона који се структурално, не и садржински, битно разликују по приступу уставним начелима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уставна начела, устав, уставне вредности, правни стандарди, врсте уставних начела, значај начела устава.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bulmer, E., What is a Constitution? Principles and Concepts, International IDEA, 08/2014, https://www.idea.int (приступ: 05. 08. 2022).
 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2438).
 • Ђорђевић, Ј., Уставно право, Београд,1975,
 • Јелинић, С., Опћа начела права-критерији о правним вриједностима – пледоаје за досљедну примјену, Годишњак Академије правних знаности Хрватске, вол. IV, бр. 1/2013.
 • Јовичић, М., Устав и уставност, Београд, 2006.
 • Југ, Ј., Примјена правних начела у одлукама Врховног суда Републике Хрватске, http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Jadranko_Jug.pdf (приступ: 01.08.2022). Limbach, J., How a constitution can safeguard democracy: The German Experience (предавање), Hong Kong, 23 January 2003, (приступ: 07. 08. 2022).
 • The Living Constitution. Seven Principles of the Constitution, The Framers of the Constitution constructed a new system of government. https://www.dvusd.org (приступ 20.07.2022).
 • Lyons, D., Constitutional Principles, Boston University Law Review, Vol. 92.
 • Митровић, Д. М., Правна теорија, Београд, 2007.
 • Милосављевић, Б., Поповић, Д., Уставно право, Београд, 2008.
 • Омејец, Ј., Велики њемачки устав и непромјењива уставна начела у пракси Савезног уставног суда https://bib.irb.hr/datoteka/792156.omejec_-_grundgesetz_-_zbornik_pravo_i_ pravda_2015_pfbgd.pdf (приступ 01.08.2022),
 • Марковић, Р., Уставно право и политичке институције, Београд, 2009.
 • Сансовић К., Темељна права и опћа начела као интерпретативни дискурс права Уније
 • (I.), Право и порези, бр. 9/2013. Стефановић, Ј., Уставно право, Загреб, 1950. Стојановић, Д., Уставно право, Ниш, 2013.
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006, 115/2021 – Амандмани I-XXIX, 16/2022.
 • Устав Савезне Републике Немачке (приредио и превод: Един Шарчевић), Сарајево, 2019.
 • Шарчевић, Е., Уставно уређење Савезне Републике Њемачке. Увод у њемачко државно право (са изворним текстом Устава и пријеводом на босански језик), Сарајево, 2005. What Is Meant by Returning to Fundamental Principles? We the People: The Citizen and the Constitution, Student Book, https://www.civiced.org/lessons/what-is-meant-by-returning-to- fundamental-principles (приступ: 04. 08. 2022).