Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 3-17)

АУТОР(И): Марко Павловић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.003P

САЖЕТАК:

У чланку се полази од терминолошке конструкционе грешке. Творац је до дефиниције претпоставке невиности дошао тако што је у папском изразу да „на први поглед се претпоставља да је неко добар, док се не докаже супротно“, реч добар заменио речју невин. Конструкциона грешка је направљена са становишта антроплошког оптимизма, који је сам по себи једностран филозофски приступ. У чланку се анализирају институти који се сматрају  елементима  претпоставке  невиности:  терет  доказивања,  изрека „10 према 1“ („нумерички израз претпоставке невиности“), право оптуженог да ћути. У чланку се такође анализирају принудне мере које оповргавају претпоставку невиности, међу којима су притвор и забрана бављења професијом из § 132а немачког ЗКП. Аутор закључује да је претпоставка невиности институт без своје процесне садржине, да је својеврсним империјализмом усисала у себе институте који су раније постојали, да можебити штетна по судску правду, и да због тога институт претпоставке невиности треба напустити. Институти actori in cumbit probatio, in dubio pro reo и „доказаност ван сваке разумне сумње“, као и одговорност службених лица, оштећених и публике за противправне радње, представљају довољне гарантије за фер суђење.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

претпоставна невиности; полиција и тужилаштво; судија, неслужбена лица, „изрека 10 према 1“.

ЛИТЕРАТУРА:

 • About America / The Constitution of the United States of America, with Explanatory Notes, 2004.
 • Beccaria, C., O zločinima i kaznama, prevod. A. Cvitanić, Split, 1990.
 • Васиљевић, Т., Грубач, М., Коментар Законика о кривичном поступку, Београд, 2010. Green paper / The Presumption of Innocence, Commission of the European Communities,
 • Brussels, 26. 4. 2006.
 • Закон о кривичном поступку Савезне Републике Немачке, Сарајево, 2011.
 • Збирка међународних докумената о људским правима, III, Београд, 1996.
 • Jong de F., Lent van L., The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle, Utrecht Law Review, vol. 12, issue 1/2016.
 • Lippke, R. L., Taming the Presumption of Innocence, New York, 2016.
 • Ненадић, С., Претпоставка невиности као људско право: са посебним освртом на праксу Европског суда за људска права, докторска дисертација, Београд, 2020.
 • Павловић, М., Кривичнопроцесна корупција, Hereticus, бр. 3-4/2013 Павловић, М., Правна европеизација Србије 1804-1914, Крагујевац, 2008. Павловић, М., Развитак права, Крагујевац, 2018.
 • Павловић, М., Реформа правосуђа са становишта афере „Индекс“, Hereticus, бр. 1- 2/2012.
 • Pennington, К, Innocent Until Proven Guilty: The Origins of a Legal Maxim, The Jurist, 2003. Sliedregt, van E., A contemporary reflection on the presumption of innocence, International
 • Review of penal Law, vol. 80/2009.
 • Sorrentino, J. N., Demystifying The Presumption Of Innocence , 15 Glendale Law Review, 1966.
 • Свето писмо Старога и Новога завјета, Њујорк – Лондон, 1950.
 • Стојановић, З., Коментар кривичног законика, Београд, 2007.
 • Stuckenberg, C. F., Who is Presumed Innocent of What by Whom?, Criminal Law and Philosophy, 2014.
 • Ferguson, P. R., The presumtion of innocence and its role in the criminal process, Criminal Law Forum, 2016.
 • Halvorsen, V., Is it Better that Ten Guilty Persons Go Free Than that One Innocent Person be Convicted? Criminal Justice Ethics, Vol. 23 Issue: 2/2004.
 • Weigend, Т., There is Only One Presumption of Innocence, Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2013.