ПРОЦЕНА РИЗИКА ЗА НАСТАНАК КОРУПЦИЈЕ У ПРОПИСИМА КАО КРИТЕРИЈУМ УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА ЕУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 381-400)

АУТОР(И): Владимир Шебек

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.381S

САЖЕТАК:

Новелама Закона о спречавању корупције, у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за њено спровођење, Агенцији за спречавање корупције је, поред осталих надлежности, поверено да иницира доношење или измену прописа, даје мишљење о процени ризика од корупције у нацртима закона из области посебно ризичних за настанак корупције и мишљења о нацртима закона који уређују питања обухваћена потврђеним међународним уговорима у области спречавања и борбе против корупције. Антикорупцијска анализа законодавства представља активности у провери форме и суштине  предлога или донетих прописа како би се открио или пак минимизирао ризик од будућих коруптивних радњи које би се кроз такве норме могле олакшати. Оваква анализа представља ex-ante превентивну меру како би се смањио ризик од будуће корупције. Међутим, како анализа прописа у елиминисању ризика од корупције, поред процеса процене ризика у нацртима прописа, садржи и могућност процене и оних прописа који су донети и производе правно дејство, овим радом смо кроз дискусију илустровали тврдњу да ризике од корупције треба тражити и отклањати у свим законима и подзаконским актима, а не само у онима који се тичу неких претходно идентификованих „посебно ризичних области“, односно, анализирали смо подзаконски акт са приказом ризика од корупције на основу спроведене ex- post анализе.

Оно што се намеће као закључак овог рада јесте да, анализа ризика од корупције у прописима представља снажан превентивни и одвраћајући механизам, који се спровођењем адекватне процене ризика постојећих, али и недостајућих одредби прописа, кроз тачно одређене фазе и кораке, јавља као прва препрека у одбрани од коруптивних радњи, без обзира да ли је ризик намеран или не.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

корупција; ризици од корупције; анализа прописа; Агенција за спречавање корупције.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Агенција за спречавање корупције – АСК, Методологија за процену ризика од корупције у прописима, Београд, 2021.
 • Агенција за спречавање корупције АСК, Извештај о раду за 2021. годину, 2022, Београд. https://www.acas.rs/storage/page_files/Izve%C5%A1taj%20o%20radu%20za%202021.%20 Agencije%20za%20spre%C4%8Davanje%20korupcije.pdf
 • Group of States Against Corruption – GRECO, Fifth evaluation round preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies – evaluation report for Serbia, Council of Europe, 2022. Доступно на: https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680a7216b
 • Council of Europe Technical Paper “Corruption Risk Assessment Methodology Guide” by Quentin Reed and Mark Philp for the PACA Project (December 2010), Annex 1. Доступно на: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/Albania/PACA_en.asp
 • Law, J., Martin, A. E., Oxford Dictionary of Law, seventh edition, Oxford University Press, 2003.
 • Нешковић, С., Петковић, А., Методологија анализе и процене ризика корупције у пословању компанија, Војно дело, бр. 3/2016.
 • Organization for security and Co-operation in Europe – OSCE, Процјена могућности за појаву корупције у области финансирања организација цивилног друштва на локалном нивоу, Босна и Херцеговина, 2019.
 • Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура (Сл. гласник РС, бр. 48 од 22. јуна 2018, 29 од 19. априла 2019).
 • Ревидирани Акциони план за поглавље 23, усвојен на седници Владе 10. јула 2020. године. Доступно на: https://mpravde.gov.rs/files/Revidirani%20AP23%202207.pdf
 • Noll, R. G., Owen, B. M., The political economy of deregulation: Interest groups in the regulatory process, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1983.
 • Regional Anti-Corruption Initiative – RACI, Metodologija za procjenu rizika od korupcije u propisima u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2017.
 • Regional Cooperation Council and Regional Anti-Corruption Initiative for the Southeast Europe Strategy, Corruption Assessment of Laws in South East Europe (‘Corruption Proofing’) Comparative Study and Methodology, Sarajevo, 2014.
 • Seidman, А., Seidman, R., Abeysekere, N., Assessing Legislation – A Manual for Legislators, 2003, Chapter 9. Доступно на: http://iknowpolitics.org/sites/default/files/assessing 20legislation20-2001.200320-20en20-20pi.pdf.
 • Simonović, B., Bošković, G., Symbiosis of politics, the shadow economy, corruption, and organized crime in the territory of the western Balkans: The case of the Republic of Serbia, in: Edelbacher, Max (ur.), Kratocski, Peter C. (ur.), Dobovšek, Bojan (ur.). Corruption, fraud, organized crime, and the shadow economy, (Advances in police theory and practice). Boca Raton, FL: CRC Press, 2016.
 • Transparensy International – TI, Corruption Perceptions Indeks CPI 2021, Berlin (Germany), 2022. Доступно на: https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf Транспарентност Србија – ТС, Коруптивни утицаји у нацртима и предлозима закона, Београд, 2020.
 • Транспарентност Србија, Коруптивни утицаји у нацртима ипредлозима закона, Београд, 2020.
 • Ћирић, Ј. и други, Корупција – проблеми и превазилажење проблема, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београд, 2010.
 • United Nations office on drugs and crime – UNODC, The global programme against corruption – UN anti corruption toolkit – third edition, Vienna, 2004. Доступно на: https://www.unodc.org/documents/treaties/toolkit/corruption_un_anti_corruption_toolkit_sep0 4.pdf
 • Hoppe, T., Anti-Corruption Assessment of Laws („Corruption Proofing“) – Comparative Study and Methodology (Regional Cooperation Council – RCC),, 2014.
 • Wijesinha, S., Corruption Proofing” Statutes and Regulations: The Next Big Thing in Аnticorruption Strategy?, GAB – The Global Antikorruption Blog (Unpublished paper), 2018. Доступно на: https://globalanticorruptionblog.com/2018/08/03/corruption-proofing-statutes- and-regulations-the-next-big-thing-in-anticorruption-strategy/