ВРСТЕ И САДРЖИНА ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ ПРЕМА НАЦРТУ ЗАКОНИКА О СВОЈИНИ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 507-523)

АУТОР(И): Александра Павићевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.507P

САЖЕТАК:

Предмет рада је разматрање појединих сегмената института фидуцијарне својине у сврху реалног обезбеђења потраживања, који домаће позитивно право не познаје, али чије је увођење предложено Нацртом законика о својини и другим стварним правима Србије из 2011. (за разлику од предлога Преднацрта грађанског законика Србије). С обзиром на важност хармонизације домаћег позитивног и будућег српског грађанског права са регулативом ЕУ, чије „меко“ право познаје овај институт (оличен решењем Нацрта заједничког референтног оквира за европско приватно право из 2008.), аутор у раду ставља фокус на предложено решење Нацрта из 2011. и то кроз анализу врста – регистровани и нерегистровани модалитет и садржине овог инстутута, оригинално насловљеног као: право поверене обезбеђујуће својине и право очекиване обезбеђујуће својине. Аутор оцењује регулативу ових сегмената фидуције из Нацрта као иновативну и исцрпну, а институт вишеструко корисним за српско  право де леге ференда, залажући се за формално увођење фидуцијарног преноса својине у сврху обезбеђења у будуће српско стварно право. Тиме би се проширила палета домаћег права реалног обезбеђења, a уједно и ускладило домаће са решењем „меког“ права ЕУ, које регулише фидуцију претежно кроз институт trust-a.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

право реалног обезбеђења потраживања; нерегистровани и регистровани фидуцијарни пренос својине; садржина права поверене  обезбеђујуће  својине и права очекиване обезбеђујуће својине.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Baur, F., Lehrbuch des Sachenrechts, 12. Aufl., München, 1983.
 • Вренчур, Р., Фидуцијарни пренос власничког права у осигурање на покретним стварима у новом словеначком праву, у: Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit mbH (Hrsg.), Das Budapester Symposium, Beitrage zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Sudosteuropas, Bremen: Edition Temmen, 2003.
 • Gavella, N., Борић, Т., Стварно право у Хрватској, Увод и превод текстова (Беч/Берлин), 2000.
 • Гамс, А., Нешто о фидуцијарним правним пословима, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/1960.
 • Гамс, А., Основи стварног права, 8. Изд., Београд, 1980.
 • Dyer, A., van Loon, H., Report on trusts and analogous institutions, Actes et documents, Proceedings of the fifteenth Session,Tome II, Trust applicable law and recognition, Hauge, 1985.
 • Ђорђевић, А., О фидуцијарним правним пословима, Архив за правне и друштвене науке, бр. 5-6/1926.
 • Ђуровић, Љ., Уговор о фидуцијарном преносу својине, Правни живот, бр. 10/1998.
 • Ернст, Х., Стварноправна осигурања на некретнинама у Републици Хрватској, у: Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses. First Regional Conference, Cavtat 2010, Vol. II, Београд 2010.
 • Кнежевић, В., Пак, Ј., Заложно право на покретним стварима, Промене стварног права у Србији, Могућности реформе у оквиру регионалног развоја у југоисточној Европи, Београд, 2004.
 • Ковачевић – Куштримовић, Р., Грађанско право (Општи део), 1995.
 • Лазић, М., Реформа заложног права у Републици Србији (мобилијарна хипотека и хипотека), Европски правник, Нови Сад, април 2007.
 • Лазић, М., Планојевић, Н., Својина и фидуцијарна својина у новом стварном праву Црне Горе, Правни живот, књ. 548, бр. 10/2011.
 • Lehmann, H., Reform der Kreditsicherung an Fahrins und Forderungen, Stuttgart, 1937.
 • Павићевић, А., Фидуцијарни пренос својине као право реалног обезбеђења потраживања, Гласник права, год. XI, бр. 2/2020.
 • Павићевић, А., Три атипична права реалног обезбеђења потраживања у српском и у
 • „меком“ праву Европске уније, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 9, Крагујевац, 2021.
 • Павићевић, А., Појам фидуцијарног преноса својине као реалне гаранције, Зборник радова: Садашњост и будућност услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Павићевић, А., Право ретенције, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2016.
 • Повлакић, М., Фидуцијарно власништво у успоредном праву и судској пракси, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 1/2003.
 • Pottschmidt, G., Rohr, U., Kreditsicherungsrecht, 3. Aufl., München, 1986.
 • Рашовић, З., Стварноправна обезбеђења на непокретностима у Црној Гори, Форум за грађанско право за Југоисточну Европу, Избор радова и анализа, Прва регионална конференција, Цавтат, 2010.
 • Рашовић, З., Фидуцијарни правни послови и фидуцијарна својина, Подгорица, 1997. Ripert, G., Roblot., R., Traite de droit commercial, t. 2, Paris, 1996.
 • Салма, Ј., Фидуцијарни правни посао и фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења потраживања, Правни живот, бр. 10/1998.
 • Стојановић, Д., Стварно право, Крагујевац, 1998.
 • Стојановић, Д., Преношење својине у циљу обезбеђења кредита, Правни живот, бр. 5- 6/1993.
 • Стојановић, Д., Павићевић, Б., Право обезбеђења кредита, Београд, 1997.
 • Тешић, Н., Фидуцијарни пренос својине као средство обезбеђења потраживања, Правни живот, бр. 10/2012.
 • Tuor, P., Schnyder, B., Schmidt, J., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich, 1995.
 • Хаџимановић, Н., Критички прилог 1 о питању могућности некаузалног и неакцесорног уређења права обезбеђења – истовремено испитивање пожељности феномена фидуције у Југоисточној Европи, Нова Правна Ревија, Часопис за домаће, њемачко и европско право, бр. 2/2012.
 • Holst, C. J., Reform des Mobiliarsicherheitenrechts in Südosteuropa“, Das Budapester Symposium – Beitrȁge zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Südosteuropas, Bremen, 2003.
 • Закон о основама својинско-правних односа Републике Србије (Сл. лист СФРЈ, бр. 6/1980, 36/1990; Сл. лист СРЈ, бр. 29/1996; Сл. гласник РС, бр. 115/2005 – други закон).
 • Закон о облигационим односима Републике Србије, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989; Сл. лист СРЈ, бр. 31/1993; Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003.
 • Швајцарски грађански законик из 1907. год. (Schweizerisches Zivilgesetzbuch).
 • Закон о власништву и другим стварним правима Хрватске, Народне новине РХ, бр. 91/96.
 • Овршни закон Републике Хрватске, Народне новине, бр. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 и 67/08.
 • Преднацрт Грађанског законика Републике Србије, доступан на интернет адреси: http://www.propisi.com/prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html.
 • Нацрт Законика о својини и другим стварним правима Србије, 2012. интернет адреса: http://arhiva.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/zakonik-o-svojini-i-drugim-stvarnim-pravima-radni- tekst.html.
 • Ка новом стварном праву Србије, Нацрт законика о својини и другим стварним правима Србије, Београд, 2007.
 • Draft Common Frame of Reference из 2008. (DCFR), доступан на: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf.