НЕКИ АСПЕКТИ СПОРАЗУМА ПОСТИГНУТОГ У ПОСТУПКУ МЕДИЈАЦИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 555-573)

АУТОР(И): Мина Павловић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.555P

САЖЕТАК:

Медијација је добровољан, поверљив, флексибилан поступак у којем стране у спору покушавају да, уз помоћ медијатора (независног и непристрасног лица), дођу до обострано прихватљивог решења. То решење ће странке затим преточити у споразум постигнут у поступку медијације, који представља успешан начин завршетка овог поступка. У раду се анализирају одабрани аспекти наведеног споразума, чије особености су у складу са специфичностима медијације као алтернативног начина решавања спорова. Посебна пажња је посвећена формалним и садржинским аспектима тог споразума и његовој правној природи. Аутор наглашава извесне предности, али и недостатке српског Закона о посредовању у решавању спорова по наведеним питањима и истиче сугестије за његове евентуалне измене.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

медијација (посредовање), споразум постигнут у медијацији, вансудско поравнање, извршна исправа, Директива 2008/52/ЕЗ.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Беловић, Ј., Споразум о решавању спора путем посредовања, Право и привреда, бр. 4- 6/2018, 2018.
 • Esplugues, C., General Report: New Developments in Civil and Commercial Mediation – Global Comparative Perspectives, in: New Developments in Civil and Commercial Mediation, Global Comparative Perspectives (Editors Carlos Esplugues, Louis Marquis), Springer, 2015.
 • Friedman, Gary J., A guide to Divorce Mediation – How to reach a fair, legal settlement at a fraction of the cost, Workman Publishing, New York, 1993.
 • Gooderham, S., How to Successfully Manage Entrenched Conflict in Mediation, CMJ 2020, No 2, доступно на https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/cmj/2020/2/CMJ_2542- 4602_2020_004_002_002.pdf, приступљено 27.02.2022.
 • Карамарковић, Л., Поравнање и медијација, Београд, 2004.
 • Кнежевић, Г., Медијација – мудар приступ спору?, Зборник радова у спомен проф. др Миодрагу Трајковићу, Београд, 2006.
 • Кнежевић, Г., Павић, В., Арбитража и АДР, Београд, 2010.
 • Nolan-Haley, J. M., Judicial Review of Mediated Settlement Agreements: Improving Mediation with Consent, Yearbook on Arbitration and Mediation, Volume 5, Article 9, 2013, доступно на https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=arbitrationlawreview приступљено 27.02.2022.
 • Павић, В., Ђорђевић, М., Новине у правном оквиру за АДР у Србији, Harmonius, 2014.
 • Петрушић, Н., Арсић, Ј., Медијација – теорија, право и пракса, Београд, 2021.
 • Петрушић, Н., Арсић, Ј., Нoви Зaкoн o мeдиjaциjи: нoвa рeшeњa зa пoдстицaj рaзвoja мeдиjaциje у Србиjи, Зброник радова: Медијација – принципи, процес и примена, Београд, 2014.
 • Палачковић, Д., Посредовање у решавању спорова у Србији (осврт на поједине одредбе Закона о посредовању у решавању спорова), Право и привреда, бр. 4-6/2018.
 • Перовић, С., Коментар Закона о облигационим односима, Књига друга, Београд, 1995.
 • Петровић, М., Медијација као начин решавања прекограничних привредних спорова из перспективе права ЕУ, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Петровић, М., Окончање поступка медијације и његове последице, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Петровић, М., Медијатор из перспективе српског права, Гласник права, год. VIII, бр. 2/2017.
 • Петровић, М., Медијација у привредним споровима – зашто и када?, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 8, Крагујевац, 2017.
 • Познић, Б., Ракић-Водинелић, В., Грађанско процесно право, Београд, 2015.
 • Џамоња Игњатовић, Т., Мрше, С., Процес и фазе поступка медијације, Зборник радова: Медијација – принципи, процес и примена, (Београд, 2014.
 • Шимац, С., Мирење – алтернативни начин рјешавања спорова, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 27. бр. 1/2006.
 • Породични Закон (Сл. гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015)
 • Закон о посредовању у решавању спорова (Сл. гласник РС, бр. 55/2014)
 • Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник Р“, бр. 18/2020)
 • Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019)
 • Закон о парничном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020)
 • Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (Сл. гласник РС, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018)
 • Закон о јавном бележништву (Сл. гласник РС, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон, 93/2014 – др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015)
 • Закон о општем управном поступку (Сл. гласник РС, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)
 • Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (OJ L 136/3), доступна на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32008L0052&from=HR, приступљено 10.07.2022.
 • Радна верзија Закона о медијацији из октобра 2012. године, доступно на https://arhiva.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/radna-verzija-zakona-o-medijaciji-dostupna-je- za-komentare-gradjana.html приступљено 28.07.2022