ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ У ПАРНИЧНОМ ПРОЦЕСНОM ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 541-554)

АУТОР(И): Санда Ћорац

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.541C

САЖЕТАК:

У раду је обрађен процесни институт restitutio in integrum (враћање у пређашње стање) кроз анализу услова предвиђених законом и разлога (оправданих и неоправданих) којима се руководи суд. Овај процесни инструмент има за циљ заштиту странака у поступку од правних последица пропуштања рока или рочишта, уколико за то пропуштање постоје оправдани разлози. При томе, законом није ближе регулисано шта се сматра оправданим разлогом, па се овај појам сматра стандардом чије ближе одређење дају судови, кроз своја тумачења у судској пракси.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

враћање у пређашње стање, Закон о парничном поступку, оправдани и неоправдани разлози, судска пракса

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бодирога, Н., Враћање у пређашње стање у парничном поступку, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 10/2008.
 • Zuglia, S., Грађански парнични поступак ФНРЈ, Загреб, 1957.
 • Јакшић, А., Грађанско процесно право, Београд, 2021.
 • Јакшић, А., Европска конвенција о људским правима – коментар, Београд, 2006.
 • Палачковић, Д., Парнично процесно право, Крагујевац, 2004.
 • Петрушић, Н., Симоновић, Д., Коментар закона о парничном поступку, Београд, 2012.
 • Познић, Б., Коментар Закона о парничном поступку, Београд, 2009.
 • Познић, Б., Ракић Водинелић, В., Грађанско процесно право, Београд, 2015.
 • Поњавић, З., Правичност у остваривању имовинских породичних односа, Зборник радова: Дани породичног права – Имовинскоправни аспекти породичних односа, Мостар, бр. 6/2018.
 • Станковић, Г., Боранијашевић, В., Грађанско процесно право, Ниш, 2020.
 • Станковић, Г., Лексикон грађанског процесног права, Београд, 2018.
 • Станковић, Г., Рачић, Р., Парнично процесно право, Бања Лука, 2010.
 • Трива, С., Белајец, В., Дика, М., Грађанско пранично процесно право, Загреб, 1986.
 • Чизмић, Ј., Поврат у пријашње стање, Правни живот бр.13/2007. Трива, С., Дика, М., Грађанско парнично процесно право, Загреб, 2004.
 • Закон о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, НН 117/2003
 • Закон о парничном поступку Федерације Босне и Херцеговине (Сл. новине ФБиХ, бр. 53/2003, 73/2005, 19/2006 и 98/2015)
 • Закон о парничном поступку Хрватске (СЛ СФРЈ, 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, и НН 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03,
 • 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22)
 • Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1, 70/19 – odl. US, 1/22 – odl. US in 3/22 – ZDeb)
 • Закон за парнична постапка (Службен весник на Република Македонија, бр.7/2011/пречистен текст/ и бр. 124/2015)
 • Закон о парничном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020)
 • Закон о парничном поступку (Сл. лист СФРЈ, бр. 4/77)
 • Закон о парничном поступку Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 – одлука УС, 45/2009 – одлука УС, 49/2009, 61/2013 и 109/2021 – одлука УС)
 • Закон о парничном поступку Црне Горе (Сл. лист РЦГ, бр. 22/2004, 28/2005 – одлука УС и 76/2006 и „Сл. лист ЦГ“, бр. 47/2015 – др. закон, 48/2015, 51/2017, 75/2017 – одлука УС, 62/2018 – одлука УС, 34/2019, 42/2019 – испр. и 76/2020)
 • Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седници Одељења Привредног апелационог суда одржаној 23.10.2012. године – Судска пракса привредних судова – Билтен бр. 3/2012
 • Пресуда Привредног апелационог суда, Пж. 5706/2016 од 15.6.2017. године Решење Апелационог суда у Нишу, Гж 1182/2020 од 10.6.2020. године
 • Решење Вишег суда у Пожаревцу, Гж. 210/2016 од 8.2.2016. године
 • Решење Вишег суда у Пожаревцу, Гж. 375/2018(2017) од 7.5.2018. године
 • Решење Вишег суда у Пожаревцу, Гж. 457/2017(2015) од 29.5.2017. године
 • Решење Вишег суда у Пожаревцу, Гж. 61/2016(1998) од 15.1.2016. године
 • Решење Вишег суда у Пожаревцу, Гж2. 2/2014(2013) од 22.1.2014. године
 • Решење Вишег суда у Пожаревцу, Гж2. 32/2017(2016) од 27.9.2017. године
 • Решење Вишег суда у Суботици, Гж. 206/2017 од 5.12.2018. године Решење Вишег суда у Чачку, Гж. 1334/2019 од 17.6.2020. године
 • Решење Вишег суда у Чачку, Гж. 316/2020 од 30.4.2020. године Решење Вишег суда у Чачку, Гж. 341/2020 од 24.2.2020. године
 • Решење Вишег суда у Чачку, Гж. 521/2015 од 3.2.2016. године Решење Вишег суда у Чачку, Гж. 704/2018 од 28.1.2019. године Решење Вишег суда у Чачку, Гж. 707/2019 од 22.1.2020. године
 • Решење Привредног апелационог суда, Пж. 6585/2015 од 10.12.2015. године
 • Решење Привредног апелационог суда, Пж. 7585/2015 од 3.3.2016. године