ЕУ СТАНДАРДИ КРИВИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ У ДОМЕНУ ФАЛСИФИКОВЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА И ДОМАЋЕ МАТЕРИЈАЛНО КРИВИЧНО ЗАКОНОДАВСТВО

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 293-308)

АУТОР(И): Снежана Соковић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.293S

САЖЕТАК:

Познавање проблема фалсификованих лекова и медицинских средстава и разумевање стандарда постављених Конвенцијом о фалсификовању фармацеутских производа и сличним кажњивим делима која представљају претњу јавном здрављу значајно је и за домаће прилике, обзиром да је Србија 2019. године потписала ову Конвенцију. Анализа стандарда кривично правне интервенције у домену спречавања производње и дистрибуције фалсификованих лекова и медицинских производа садржаних у Конвенцији и домаћег (материјалног) кривичног законодавства указује да будућа имплементација Конвенције нужном чини увођење посебне инкриминације фалсификовања лекова и медицинских производа у Кривични законик. У раду су приказани најбитнији елементи инкриминације de lege ferenda, док је у смислу других нормативних интервенција отворено питање легитимитета инкриминисања производње и промета субстандардних лекова као и инкриминисање промета нерегистрованих лекова и медицинских средстава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фалсификовани лекови, нерегистровани лекови и медицинска средства, субстандардни лекови, Medicrime конвенција, Кривични законик, инкриминација

ЛИТЕРАТУРА:

 • Attaran, A., Stopping murder by medicine: introducing the Model Law on Medicine Crime, The American Journal of Tropical medicine and hygiene, 2015; 92/6.
 • Attaran, A. et al., How to Achieve International Action on Falsified and Substandard Medicines, British Medical Journal (clinical research ed.) 2012; 345:e7381.
 • Attaran, R., A counterfeit drug treaty: great idea, wrong implementation, Lancet, 2010; 376/9751.
 • Голчорбин Кон, С., Миков, М., Фалсификовани лекови као глобална претња здрављу, Meд Прегл, 2011, LXIV (5- 6).
 • Guerin, P. J., Singh-Phulgenda, S., Strub-Wourgaft, N., The consequence of COVID-19 on the global supply of medical products: why Indian generics matter for the world; F1000Res. 2020; (published online April 1), https://f1000research.com/articles/9-225
 • Directive 2011/62/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, as regards the prevention of the entry into the legal supply chain of falsified medicinal products, Official Journal of the European Union, L 174/74;
 • Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health, Council of Europe Treaty Series – No. 211, п. 7;
 • Закон о лековима и медицинским средствима, Сл. гласник РС, бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – др. закон и 105/2017 – др. закон.
 • Закон о медицинским средствима, Сл. гласник РС, бр. 105/2017.
 • Закон о спречавању допинга у спорту, Сл. гласник РС, бр. 111/2014 и 47/2021.
 • Johnston A, Holt, D.W., Substandard drugs: a potential crisis for public health, Britsh Journal of Clinical Pharmacology, 2014;78(2).
 • Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health, (MediCrime Convention); Council of Europe Treaty Series – No. 211/2011.
 • Kohli, V. P., Combatting Falsification and Counterfeiting of Medicinal Products in the European Union– A Legal Analysis, Copenhagen, 2019.
 • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
 • Лазаревић, И., Фалсификпвање лекова – претња по јавно здравље, Београд, 2011.
 • Mackey, TK., Liang, B.A., Kubic, T., Counterfeit drug penetration into global legitimate medicine supplay chains: a global assessment, The American Journal of Tropical medicine and hygiene, 2015; 92/6.
 • MEDICRIME VS VOLCANO: A practical case study on how the Council of Europe Convention could improve the fight against pharmaceutical crime, (Di Giorgio, D, Russo, D. coord.) Council of Europe, 2019.
 • Мујовић, Зорнић, Х., Регулисање пацијентових права у вези са коришћењем лекова,
 • Правни живот, бр. 9/2002.
 • Nayyar, GML. at al., Falsified and Substandard Drugs: Stopping the Pandemic, The American Journal of Tropical medicine and hygiene, 2019; 100/5.
 • Permanand, G., EU pharmaceutical regulation: the politics of policy-making. Manchester, 2006.
 • Планојевић, Н., Тијанић,М., Откривање лажних лекова као предуслов заштите жига. Зборник радова: Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању, Крагујевац, 2013.
 • Соковић, С., Фалсификовање лекова и медицинских средстава – оправданост и карактеристике кривично-правне реакције, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.
 • The European regulatory system for medicines, A consistent approach to medicines regulation across the European Union;EMA/716925/2016, 2017.
 • Hall, A., Koenraadt, R., Antonopoulos, G. A., Illicit pharmaceutical networks in Europe: organising the illicit medicine market in the United Kingdom and the Netherlands, Trends in Organized Crime, 2017/20.
 • Hamilton,W.L. et al., Public health interventions to protect against falsified medicines: a systematic review of international, national and local policies, Health Policy and Planning, 31/10, 2016.
 • WHO Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified medical product, World Health Organization, Geneva, 2017.
 • WHO. Appendix 3, WHO Member State Mechanism on substandard/ spurious/ falsely labelled/counterfeit (SSFFC) medical products working definitions. WHO. Geneva, 2012.
 • UNICRI, Counterfeit Medicines and Organised Crime, 2012. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/211/signatures https://www.coe.int/en/web/medicrime/signatures-/-ratifications,