ОГРАНИЧАВАЈУЋЕ ДЕЈСТВО ТУМАЧЕЊА ЗАВЕШТАЊА НА СЛОБОДУ ЗАВЕШТАЊА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 495-505)

АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.495DM

САЖЕТАК:

Један од основних принципа наследног права је принцип слободе тестирања који се се испољава у три вида: слобода састављања тестамента; слобода креирања садржине тестамента; слобода опозива тестамента. У домену слободе сачињавања тестамента, за одређивање граница слободе завештања посебно су значајни квалитети воље завештаоца и тумачење тестамента, код којег значајно место заузимају допунска правила тумачења. У циљу остварења и афирмације слободе завештања, потребно је анализирати и преиспитати законска правила о тумачењу, особито супсидијарно правило које фаворизује законске наследнике, какво је заступљено у српском праву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

слобода тестирања; слобода сачињавања завештања; animus testandi; тумачење завештања.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Антић, О., Тумачење завештања, Правни живот, бр. 12/1997.
 • Антић, О., Балиновац, З., Коментар Закона о наслеђивању, Београд, 1996..
 • Антић, О., Ђурђевић, Д., Приручник за Наследно право, Београд, 2009.
 • Brox, H., Grundprinzipe, Erbrecht, Köln-Berlin-München: Carl Heymanns Verlag, 2004. Gavella, N., Белај, В., Наследно право, Загреб, 2008.
 • Ђурђевић, Д., Благонаклоно и допуњујуће тумачење тестамента, Зборник радова: Правни капацитет Србије за Европске интеграције, IV, Београд, 2009.
 • Ђурђевић, Д., Институције наследног права, Београд, 2011.
 • Ђурђевић, Д., Утицај недозвољеног мотива на пуноважност тестамента, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3-4/2004.
 • Ђурђевић, Д., Апсолутна ништавост завештања, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2004.
 • Живојиновић, Д., Неважност завештања – докторска дисертација, Крагујевац, 2003.
 • Живојиновић, Д., Утицај менталне резерве на пуноважност завештања, Правни живот, бр. 10/2003.
 • Креч, М., Павић, Ђ., Коментар Закона о насљеђивању: (са судском праксом), Загреб, 1964.
 • Lange H., Kuchinke, K., Erbrecht, München: C.H.Beck, 2001.
 • Leipold, D., BGB I – Einführung und Allgemeiner Teil, Tübingen, 2002.
 • Leipold, D., Erbrecht-Grundzüge mit Fällen und Kontrollfragen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002.
 • Марковић, С., Наследно право, Београд, 1981.
 • Марковић, С., Тумачење тестамента, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 16/1976.
 • Спајић, В., Основи грађанског права – општи део, Сарајево, 1961.
 • Стојановић, Н., Наследно право, Ниш, 2011.