Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 49-55)

АУТОР(И): Срђан Владетић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.049V

САЖЕТАК:

Donatio ante (propter) nuptias представљао је имовину коју муж или неко други у његово име поклања жени, пре или ради венчања, која ће јој омогућити егзистенцију у случају престанка брака. У раду ће бити обрaђено порекло и развој ове специфичне врсте поклона, од његове појаве у посткласичном праву, па закључно са Јустинијановим законодавством, као и његову правну регулативу која указује на приближавање и изједначавање са установом мираза, што је на крају резултирало променом имена – donatio propter nuptias.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

donatio ante nuptias, dos, donatio propter nuptias.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Eisner, B. – Horvat, M., Rimsko pravo, Zagreb, 1948.
  • Јустинијанове Институције, превео с латинскога на српски др Лујо Бакотић, Београд, Књижар издавач Геца Кон, Београд, 1912.
  • Jolowitz, H.F., Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge at the University Press, 1954.
  • Kaser, M., Roman Private Law (a translation by Dannenbring R.), London, Butterworths, 1968.
  • Plutarch’s Romane Questions, by Holland P; Jemon, F.B., London: D. Nutt, 1892).
  • Sohm, R., The Institutes of Roman Law (translated by Ledlie, J.C.), Oxford at Clarendon Press, London, 1892.
  • Станковић, Е. – Владетић, С., Римско право, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, 2021.
  • The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions (a translation with commentary, glossary, and bibliography by Pharr, C.), Greenwod Press, New York, 1954.
  • Corpus iuris civilis, Trieste, 1782.
  • Watson, A., The Digest of Justinian, Vol. 2, University of Pensilvania Presss, Philadelphia, 1998.