ПРАВА ПУТНИКА ИЗ УГОВОРА О ПРЕВОЗУ У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ ПРЕМА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРОПИСИМА СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 649-676)

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.649M

САЖЕТАК:

У раду се разматра питање права путника у авио-превозу предвиђених прописима Европске уније (ЕУ) и усклађености прописа Републике Србије  у овој области са прописима ЕУ. Аутор најпре констатује да је у последњих неколико година у оквиру ЕУ усвојено више прописа (уредби, директива, смерница) којима се уређују права путника у свим врстама превоза. У тим прописима посебна права предвиђена су за лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу као корисника услуга превоза. У циљу омогућавања овим лицима да користе услуге авио-превоза али и аеродромске услуге, прописима ЕУ, предвиђене су посебне обавезе за авио-превозника као пружаоца услуга превоза а посебне обавезе за субјекта који управља аеродромом.

Такође, ЕУ је посебним прописима предвидела читаву лепезу права путника, односно обавезе и одговорности авио-превозника у случају ускраћивања права на укрцавање на лет, кашњење са превозом (било да је у питању кашњење или отказивање лета или кашњење током трајања лета), као и права путника односно чланова њихових породица у случају смрти или телесне повреде путника.

У раду се истиче да је у усвојеним прописима ЕУ интегрисан највећи део решења из релевантних међународних конвенција, али се предвиђају и нова права која до сада нису постојала за путнике, нарочито не за лица са инвалидитетом и лица са отежаним кретањем.

Аутор закључује да су сва права путника у авио-превозу предвиђена прописима ЕУ интегрисана у релевантне прописе Републике Србије, чиме су прописи Републике Србије у овој области у највећој мери усклађени са прописима ЕУ

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

авио-превоз, авио-превозник, путници, права путника, особе са инвалидитетом, прописи ЕУ, штета.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вукадиновић, Р., Право Европске уније, четврто измењено и допуњено издање, Крагујевац, 2006.
 • Вуковић,  А.,  Обрачунске  јединице  у  међународном  и  унутрашњем  превозном праву
 • (Units of Account in International and Domestic Transport Law), Наше море, бр. 1-2/2013.
 • Вујисић, Д., Посебна права путника као потрошача у ваздушном саобраћају, Право и привреда, бр. 4-6/2018.
 • Ђурђев, Д., Ексклузивност Монтреалске конвенције и комунитарно право, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2015.
 • Ђурђев, Д., Појам несрећног случаја и телесне повреде путника у ваздушном саобраћају, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2014.
 • Ђурђев, Д., Превозне исправе, Зборник радова правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2011.
 • Ђурђев, Д., Правна природа одговорности превозиоца, Зборник радова правног факултета у Новом Саду, бр. 1-2/3008.
 • Јанковић, С., Правне последице поремећаја у путничком авио-саобраћају насталих услед COVID 19, Право и привреда, бр. 4/2021.
 • Јовановић, Н., Појачана заштита путника од поремећаја у превозу у праву ЕУ, Зборник радова: Усклађеност пословног права Србије са правом ЕУ, (Београд, 2017.
 • Марин, Ј., Осигурање у функцији заштите права путника и пословања путничких пријевозника, Зборник радова: Дани хрватског осигурања, 2014.
 • Миладиновић, З., Обавезно осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, Зборник радова: Садашњост и будућност Услужног права, Крагујевац, 2022.
 • Миладиновић, З., Правна дејства превозних исправа у саобраћају, Докторска дисертација, Правни факултет Нови Сад, 1997.
 • Радовић, З., Закон о облигационим односима и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, Токови осигурања, бр 4/2012.
 • Спасић, И., Монтреалска конвенција-нова конвенција у међународном ваздухопловном праву, Право –теорија и пракса, бр. 9/2001.
 • Трајковић, М., Појам јединственог европског ваздушног простора (single European sky),
 • Водич кроз право Европске уније,Београд, 2009.
 • Трајковић, М., Међународно ваздухопловно право, Београд 1999.
 • Филиповић, В., Монтреалска конвенција из 1999. о међународном зрачном пријевозу ступила на снагу, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 1/2004.
 • Закон о потврђивању конвенције о обједињавању извесних правила за међународни превоз у ваздушном саобраћају, Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 38/2009. Закон о ваздушном саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 73/2010, 57/2011,93/2012, 45/2015, 66/2015, 83/2018 и 9/2020.
 • Закон о облигационим и основама својинско правних односа у ваздушном саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 87/2011 и 66/2015.
 • Закон о обавезном осигурању у саобраћају, Сл. гласник РС, бр. 51/2009,78/2011, 101/2011, 93/2012 и 73/2013 и одлука Уставног Суда.
 • Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, бр. 88/2021.
 • Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Сл. гласник РС, бр. 32/2006 и 13/2016
 • Конвенција о уједначавању одређених правила за међународни ваздушни превоз из 1999. године (Монтреалска конвенција), Сл. гласник РСМеђународни уговори, бр. 38/2009.
 • Уредба ЕЗ/1008/2008 о заједничким правилима за обављање ваздушног превоза у Заједници, Службени лист Европске уније, L 293/93 од 24 6. 2008.
 • Уредба Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 1107/2006 од 5. јула. 2006. године о правима лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу у авио превозу, Службени лист Европске уније, L 204/1 од 5. 7. 2006.
 • Уредба Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 261/2004 од 11.02. 2004. године, којом се утврђују заједничка правила у погледу накнаде штете и помоћи путницима у случају ускраћивања укрцавања или отказивања летова или великог кашњења летова и о укидању Уредбе ЕЗ бр. 295/91., Службени лист Европске уније, L 46, од 17. 02. 2004.
 • Уредба Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 889/2002 од 13. 5. 2002. године о изменама Уредбе Савета 2027/97 о одговорности ваздушног превозника у случају незгода, Службени лист Европске уније, L 140, од 30. 5. 2002.
 • Одлука Савета бр. 2001/539/ЕЗ од 5. Априла 2001. године, о имплементацији Монтреалске конвенције у правни систем ЕУ, Службени лист Eвропске уније L 194/38 od 18. 07. 2001.
 • Упутство-Смернице за тумачење Уребде (ЕЗ) бр. 261/2004 и 889/2002) Европског парламента и Савета о утврђивању општих правила одштете и помоћи путницима у случају ускраћивања укрцаја и отказивања или дужег кашњења лета у поласку и Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 889/2002 којом се мења Уредба (ЕЗ) бр. 2027/97 о одговорности авио превозника у случају незгода, Службени лист Европске уније, бр. L 214/04, од 15.06. 2016. године.
 • Упутство-Смернице за тумачење Уредби ЕУ о правима путника у контексту развоја ситуације с Covidом 19, Службени лист Европске уније L 89/1, od 18. 03. 2021.
 • Препорука Савета ЕУ бр. 2020/912 од 30.06.2020. О привременом ограничењу необавезних путовања у ЕУ и могућем укидању таквог ограничења, Службени лист Европске уније, бр. L 281/1 од 30. 06. 2020. године