О КОНЦЕПТУ ЈАВНИХ ДОБАРА И ЕКОЛОШКИМ ЕКСТЕРНАЛИЈАМА – НЕКЕ ТЕОРИЈСКЕ НАПОМЕНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 761-770)

АУТОР(И): Предраг Ч. Стојановић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.761S

САЖЕТАК:

Јавна добра представљају темељ легитимности јавних финансија. У раду се испитују основне теоријске концепције јавних добара и екстерних ефеката, разматрањем различитих дефинисања ових појмова и доктринарних несугласица које их прате. Нарочита пажња пружа се анализи функција интернализовања негативних еколошких екстерналија кроз економске инструменте заштите животне средине који би требало да омогуће да се корекцијама у структури цена одређених добара и услуга постигне оптимална употреба животне средине и тако повећа опште друштвено благостање. Сви модели и инструменти који имају за циљ интернализацију, било они засновани на коришћењу тржишних ефеката, било они који изискују строжију државну регулацију, респектабилан су избор и имају своје позитивне и негативне стране. Премда су тржишна решења увек најефикаснија, у случају заштите животне средине јавна регулација је неизбежна и најоптималније решење своди се управо на комбинацију различитих модела.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

јавно добро, екстерналије, загађивање, природни ресурси, животна средина.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Беговић, Б., и др., Економија за правнике, Београд, 2008.
 • Беговић, Б., Концепција јавног добра: историја, контроверзе и модификације, у: Liber Amicorum : зборник радова у част професора емеритуса Дејана Поповића, Београд, 2021.
 • Goulder, L., Parry, I., Instrument Choice in Environmental Policy, Review of Environmental Economics and Policy, 2/2008.
 • Gruber, J., Public Finance and Public Policy : third edition, New York, 2011.
 • Илић-Попов, Г., Еколошки порези, Београд, 2000.
 • Јелчић, Б., Јавне финанције, Загреб, 2001.
 • Kiss, A., Shelton, D., Guide to International Environmental Law, Leiden/Boston, 2007.
 • Лабудовић Станковић, Ј., Економија за правнике, Крагујевац, 2019.
 • Лапчевић, М., Облици екстерналија и њихов значај у цивилном ваздушном саобраћају,
 • Зборник радова: Правна мисао у срцу Шумадије, Крагујевац, 2012.
 • Мариловић, Ђ., Финансијскоправни аспекти управљања јавним добрима: докторска дисертација, Београд, 2021.
 • Мојашевић, А., Улога државе и тржишта у интернализацији еколошких екстерних ефеката, у: Екологија и право : тематски зборник радова, Ниш, 2011.
 • Мариловић, Ђ., Шта је јавно добро, Правни живот, бр. 10/2018.
 • Mussgrave, R., The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy, Tokyo, 1959.
 • Поповић, Д., Наука о порезима и пореско право, Budapest/Београд, 1997. Rosen, H., Gayer, T., Public Finance : eight edition, McGraw-Hill, New York, 2008.
 • Sandmo, A., Global Public Economics: Public Goods and Extenalities, Revue de l’Institut d’ Économie Publique, no. 1-2/2006.