Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 693-706)

АУТОР(И): Соња Лучић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.693L

САЖЕТАК:

Познати жигови као што су Puma, Milka или жигови који се користе за обележавање луксузне робе као што је Yves Saint Laurent или Céline све чешће су предмет пародије. Осим тога, предмет пародије су и жигови који се користе за обележавање прехрамбених или луксузних производа. Мотиви за пародију су углавном економске природе или жеља уметника да се изрази на комичан начин и да истовремено јавно изложи критици познате жигове.

Аутор у раду разматра правну позадину пародије у праву жига. Наиме, није увек могуће прецизирати да ли и када је пародија жига допуштена. У сваком случају, важно је разликовање пародије од других облика могуће повреде жига, као  што  је  сатира, пиратерија, парафразирање, флуидни жигови. У раду ће  бити анализирана релевантна страна судска пракса која за предмет има пародију жига, са фокусом на случај „Puma vs. Pudel“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

жиг; пародија, познати жиг; слобода уметничког изражавања.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bohaczewski, М., Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?, The International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), no. 51(7)/2020.
 • Duncan, S. M., Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interest by reforming the inconsistent exemptions from Trademark Liability, University of Michigan – Journal of Law Reform, vol. 44, 2010.
 • Лучић, С., Појам и допуштеност пародије ауторских дела. Право и привреда, бр. 7- 9/2016.
 • Myers, G., Trademark Parody: Lessons From the Copyright Decision in Campbell v. Acuff- Rose Music, Inc., Law and Contemporary Problems, vol. 59, no. 2/1996.
 • Naser, M. A., Trademarks and Freedom of Expression, International Review of Intellectual Property and Competition Law, no. 40(2)/2009.
 • Passinke, D., An Analysis of Articles 15 and 17 of the EU Directive on Copyright in the Digital Single Market: a boost for the creative industries or the death of the internet?, Stanford- Vienna European Union Law Working Paper, no. 49/2020.
 • Schovsbo, J., „Mark My Words“ – Trademarks and Fundamental Rights in the EU, UC Irvine Law Review, no. 3/2018
 • Welser, M., González, А., Marken- und Produktpiraterie: Strategien und Lösungsansätze zu ihrer Bekämpfung, Wiley-VCH; 2. edition, 2020
 • Wirth, U., Parodie, In: Wirth, U., Komik. J. B. Metzler, Stuttgart, 2017.
 • Директива ЕУ 2015/2436:
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 Пресуда немачког Савезног суда у предмету I ZR 159/02: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
 • bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4cad4537b32283d0d0651240 a0a7f9e1&nr=32899&pos=0&anz=1
 • Пресуда немачког Савезног суда у предмету I ZR 59/13: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
 • bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6d7496440136aac0c8102d96 5de01ac4&nr=72366&pos=0&anz=1
 • Пресуда Суда правде ЕУ у предмету С-201/13: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14117670 Пресуда Суда правде ЕУ у предмету С-206/01: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-206/01.
 • Уредба ЕУ 2017/1001: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001