ОСВРТ НА ОСНОВНЕ АКТИВНОСТИ КОМИТЕТА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 479-494)

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.479V

САЖЕТАК:

У раду се даје осврт на основне активности и улогу Комитета УН за права детета као надзорног органа за тумачење и примену Конвенције УН о правима детета. Будући да је Комитет УН за права детета вансудски орган, његова основна улога је надзорно-саветодавна. Отуда, ставови Комитета имају значај „меког права“, односно извора права у материјалном смислу, што не умањује суштинску снагу тумачења правила Конвенције о правима детета.

У том смислу, могу се разликовати три основна поља делатности Комитета. Најпре, Комитет издаје Опште коментаре везане за тумачење и примену појединих права детета или области Конвенције, што има значај аутентичног тумачења. Даље, Комитет усваја и Закључна запажања у односу на примену Конвенције у појединим државама на основу периодичних извештаја које су му државе дужне слати. Коначно, Трећим опционим протоколом уз Конвенцију из 2011, предвиђена је и процедура за упућивање појединачних представки Комитету, уз навођење могућег угрожавања или повреде конкретних права детета од стране одређене државе према индивидуалном детету.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

права детета, Конвенција, Комитет, Општи коментари, Закључна запажања, појединачне представке.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Alston, P., Establishing Accountability: Some Current Challenges in Relation to Human Rights Monitoring, Monitoring Children’s Rights (ed. E. Verhellen), Martinus Nijhoff Publishers- Kluwer Law International, The Hague, 1996.
 • Antokolskaia, M., Harmonisation of substantive family law in Europe: myths and reality, Child and Family Law Quarterly, no. 4/2010.
 • Borgen, М., Developing the Role of an Ombudsman, Monitoring Children’s Rights (ed. E. Verhellen), Martinus Nijhoff Publishers- Kluwer Law International, The Hague, 1996.
 • De Beco, G., The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure: Good News?, Human Rights Law Review, no. 2/2013.
 • Detrick, S., Doek, J., Cantwell, N., The United Nations Convention on the Rights of the Child – A Guide to the „Travaux Préparatories“, Martinus Nijhoff Publishers, Dodrecht – Boston – London, 1992.
 • Fortin, Ј., Children՚s Rights and the Developing Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
 • Glenn Mower, A., The Convention on the Rights of the Child: international law support for children, Greenwood Press, Westport, 1997.
 • Kilkelly, U., The Best of Both Worlds for Children’s Rights? Interpreting the European Convention on Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly, no. 2/2001.
 • Van der Auweraert, P., Social, Economic and Cultural Rights: An Appraisal of Current European and International Developments, Maklu-Uitgevers, Antwerpen – Apeldoorn, 2002.
 • Verhellen, Е., Monitoring Children’s Rights, Monitoring Children’s Rights (ed. E. Verhellen), Martinus Nijhoff Publishers- Kluwer Law International, The Hague, 1996.
 • Verhellen, E., Convention on the Rights of the Child: background, motivaion, srategies, main themes, Antwerpen – Oxford, 2000.
 • Verheyde, М., Goedertier, G., A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Article 43 – 45: The UN Committee on the Rights of The Child, Martinus Nijhoff, Leiden, 2006.
 • UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577.
 • Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure : resolution / adopted by the Human Rights Council, 14 July 2011.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Provisional Rules of Procedure (25 April 2005).
 • UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 1. (2001) Тhe aims of education.
 • UN Comittee on the Rights of the Child, General comment No. 4 (2003) Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child.
 • UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No 5 (2003) General measures of implementation of the Comvention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6.
 • UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24.)
 • UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 16. (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights.
 • UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 17. (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31).
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: Saudi Arabia – CRC/C/15/Add.148 2001.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: Morocco – CRC/C/15/Add.211 2004.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: The Islamic Republic of Iran – CRC/C/15/Add.254 2005.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: Serbia – CRC/C/SRB/CO/1 2008.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: France – CRC/C/FRA/CO/4 2009.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: Sweden – CRC/C/SWE/CO/4 2009.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: The Netherlands – CRC/C/NLD/CO/3 2009.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by states parties under article 44 of the Convention, Concluding Observations: Norway – CRC/C/NOR/CO/4 2010.
 • UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Serbia – CRC/C/SRB/CO/2-3 2017.