Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 207-223)

АУТОР(И): Александар Антић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.207A

САЖЕТАК:

Приправници су лица без одговарајућег радног искуства, које би им омогућило самостално обављање послова на конкретном радном месту. Како би у потпуности самостално обављали своје послове, неопходно је да обаве приправнички стаж под надзором свог искуснијег колеге, тј. ментора, који би требало да их обучи за самостални рад у струци током трајања приправничког стажа. Закон о раду не дефинише превише детаљно положај приправника, док је у јавном сектору другачија ситуација. У јавном сектору положај приправника је уређен посебним законским и подзаконским  актима али и посебним колективним уговорима. Као приправници се све чешће појављују и лица која су као приправници ангажовани по основу уговора о раду ван радног односа. Они формалноправно нису приправници али фактички то јесу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

приправници, радноправни положај приправника, приправници у јавном сектору, ментор приправника, приправнички стаж.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Белкић, В., Успостављање функције управљања људским ресурсима-корак ка доброј локалној управи, Београд, 2017.
 • Брковић, Р., Урдаревић, Б., Антић, А., Практикум за радно и социјално право, Београд, 2016.
 • Брковић, Р., Урдаревић, Б., Радно право са елементима социјалног права, Београд, 2020.
 • Блажић, Ђ., Систем локалне самоуправе, (Теоријско, међународно-правно, компара вно и пози вно-правно), Подгорица, 2011.
 • Бранковић, И., Гајић, Ж., Трбовић, В., Куриџа, Љ., Истраживање: Обележја савременог социјалног рада и професионални идентитет социјалних радника Републици Србији, Београд, 2020.
 • Вучетић, Д., Вукашиновић Радојичић, З., Крстић Мистриџеловић, И., Развој службеничког законодавства и образовања у Србији – историјске и савремене тенденције, ТEME, г. XLIII, бр. 1, јануар – март 2019.
 • Кљајић, Т., Манић Радоичић, Ј., Приручник за организовање селекције и регрутације младих стручњака за радне праксе и приправништво у државним органима, Београд, 2015.
 • Овесни, К., Радовић, В., Увођење наставника–приправника у рад школе, Зборник радова: Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења, Београд, 2015.
 • Шијаковић, Т., Алибабић, Ш., Учење одраслих у контексту приправничко-менторске праксе, Образовање одраслих, бр. 1/2019.
 • Закон о раду, (Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).
 • Закон о државним службеницима, (Сл. гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 –  испр.,  64/2007,  67/2007  –  испр.,  116/2008,  104/2009,  99/2014,  94/2017,  95/2018 и 157/2020).
 • Закон о платама државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 63/2006 – испр., 115/2006 – испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014, 95/2018 и 14/2022).
 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018).
 • Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021).
 • Закон о култури (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021).
 • Закон о здравственој заштити (Сл. гласник РС, бр. 25/2019).
 • Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 22/2005 51/2008, 88/2015, 105/2015, 48/2016 и 9/2022).
 • Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, бр. 24/2011).
 • Правилник о приправничком стажу и испиту за лиценцу у социјалној заштити (Сл. гласник РС, бр. 84/2016).
 • Упутство за начин рада ментора у току оспособљавања приправника у државним органима, (Сл. гласник РС, бр. 101/2018).
 • Посебан колективни уговор за социјалну заштиту (Сл. гласник РС, бр. 29/2019 и 60/2020).
 • Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника (Сл. гласник РС, бр. 33/2019).
 • Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 96/2019 и 58/2020).