Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 67-74)

АУТОР(И): Саша Туцаковић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.067T

САЖЕТАК:

У римском праву је начелно постојало слободно право лова које се огледало са једне стране у третману дивљих животиња као ничијих ствари (res nullius), а са друге стране као право ловца да слободно улази на туђе земљиште ради лова. Јачањем приватне својине, слободан лов је све више представљао, гледајући из угла власника земљишта, задирање у његова својинскоправна овлашћења, због чега је морала да се направи равнотежа између права на слободан лов и имовинских интереса власника. У раду је обрађено стицање својине над дивљачи, као и историјски развој односа између слободног лова и својине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

слободан лов, римско право, ничије ствари (res nullius), окупација (occupatio), својина.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Van der Merwe, C., The Roman law of occupatio, University of the Orange Free State, 1966. Gai Institutiones, превод Станојевић, О., Београд, 1982.
  • Green, C. M. C., Did the Romans Hunt, Classical Antiquity vol. 15, no. 2/1996. Eisner, B., Horvat, M., Rimsko pravo, Zagreb, 1948.
  • Јустинијанове Институције, превод Бакотић, Л., Београд, 1912. Costa, E., Profilo storico del processo civile romano, Roma, 1918.
  • Lombardi, G., Liberta di caccia e proprieta privata in diritto romano, Bulletino dell’ Instituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja vol. 12, no. 53-54/1948.
  • Paulo, Sentencije (Iulii Pauli, Sententiae ad filium), превод Ромац, А., Загреб, 1989.
  • Станковић, Е., Владетић, С., Римско право, Крагујевац, 2021.
  • Тит Ливије, Историја Рима од оснивања града, превод Мирковић, М., Београд, 2012.
  • Туцаковић, С., Окупација у римском и српском праву, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2021.
  • Schultz, A., History of roman legal science, Oxford, 1946.
  • Watson, A., The Digest of Justinian, University of Pensilvania Presss, Philadelphia, 1998.