ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ ДИРЕКТИВЕ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДЕ: СЛУЧАЈ KRONE – VERLAG

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 727-738)

АУТОР(И): Јован Вујичић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.727V

САЖЕТАК:

Суд правде ЕУ у пресуди у предмету KRONE – Verlag утврдио је да чл. 2. Директиве о одговорности за производе, у вези с њеним чл. 1. и 6, треба тумачити тако да примерак штампаних новина који, бавећи се парамедицинском темом, даје нетачан здравствени савет који се односи на употребу биљке и чије придржавање се показало штетним по здравље читаоца тог дневног листа, не представља неисправан производ у смислу тих одредби. Избегавајући колико год је могуће да се ослони на разлику између материјалних и нематеријалних аспеката производа, фокусирајући се притом на разлику између услуга и производа, чини се да је Суд правде покушао да не утиче на јавну расправу о потреби прилагођавање правила о грађанскоправној одговорности новој стварности која је све више дигитална. То му омогућава да настави да развија своју праксу на доследан начин, који ће вероватно издржати могуће будуће законодавне промене, без потребе да већ утврђује под којим условима дигитални садржај и посебно софтвер подлежу одговорности за производ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Директива о одговорности за производе, појам неисправног производа, заштита потрошача.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Van Gool, E., Case C-65/20 Krone: Offering (some) clarity relating to product liability, information and software, 19 January 2022, доступно на: https://europeanlawblog.eu/2022/01/19/case-c-65-20-krone-offering-some-clarity-relating- to-product-liability-information-and-software/, 09.09.2022.
  • Иванчевић, К., Грађанскоправна одговорност произвођача за штету од неисправног производа, Правни записи, бр. 2/2012.
  • Јовановић Zattila, М., Одговорност за неисправни производ као облик заштите потрошача у праву ЕУ, Зборник радова: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, књ. 3 Ниш, 2009.
  • Манић, С., Објективна одговорност за штету од производа с недостатком, Европско законодавство, бр. 61-62/2017.
  • Machnikowski, P., Product Liability for Information products?: The CJEU Judgment in VI/KRONE -Verlag Gesellschaft mbH & Co KG, 10 June 2021 [C-65/20], European Review of Private Law, no. 1-2022.
  • Twigg-Flesner, Ch., The Tale of the Grating Horseradish – Case Note on VI v KRONE-Verlag (Case C-65/20 VI), Journal of European Consumer and Market Law, Issue 6/2021.
  • Whittaker, S., European Product Liability and Intellectual Products, The Law Quarterly Review, Vol. 105, Jan. 1989.