ПОСТУПЦИ ПРЕВЕНТИВНОГ РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРПСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 707-726)

АУТОР(И): Борко Михајловић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.707M

САЖЕТАК:

Превентивно реструктурирање привредних друштава у финансијским тешкоћама, односно друштава које се налазе у периоду ризика од стечаја, постаје један од најзначајнијих циљева савременог стечајног права. Зарад реализације тог циља многа законодавства широм света настоје да креирају атрактиван и ефикасан модел поступка превентивног реструктурирања. Основни предмет овог рада је анализа постојећих поступака превентивног реструктурирања у праву Европске уније и праву Републике Србије. Та анализа извршена је оценом усклађености српског права са Директивом ЕУ о реструктурирању и инсолвентности. У том циљу, најпре, је учињен осврт на основна обележја поступака превентивног реструктурирања и на тренутно стање у погледу присуства поступака превентивног реструктурирања у анализираним правним системима. Потом су идентификована три кључна питања по којима је вршено поређење права ЕУ и домаћег права: 1) природа и карактер поступака превентивног реструктурирања, 2) механизми за олакшање вођења преговора између дужника и поверилаца и 3) садржина, усвајање и потврђивање плана реструктурирања (реорганизације). Аутор на крају рада отвара питање потребе увођења новог, посебног поступка превентивног реструктурирања привредних друштава у српском праву или реформе постојећег поступка стечаја на основу унапред припремљеног плана реорганизације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

период ризика од стечаја, превентивно реструктурирање, реорганизација стечајног дужника, план реструктурирања, заштита поверилаца.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ballerini, G., The priorities dilemma in the EU preventing restructuring directive: absolute or relative priority rule, International Insolvency Review, бр. 1/2021.
 • Barondes, R., Fairfax, L., Hamermesh, L., Lawless, R., Lipson, J., Silberglied, R., Twilight in the Zone of Insolvency: Fiduciary Duty and Creditors of Troubled Companies – History & Background, Journal of Business & Technology Law, бр. 1/2007.
 • Garrido, J., Delong, C., Rasekh, A., Rosha, A., Restructuring and Insolvency in Europe: Policy Options in the Implementation of the EU Directive, IMF Working Paper 21/152, 2021.
 • Garcimartin, F., The Spanish approach to Corporate Restructuring: A Pre-Packaged Chapter 11, European Insolvency and Restructuring Journal, бр. 6/2022.
 • Gurrea-Martinez, A., The Future of Reorganization procedures in the Era of Pre-Insolvency Law, European Business Organization Law Review, бр. 4/2020.
 • Eidenmüller, H., Van Zwieten, K., Restructuring the European Business Enterprise: the European Commission’s Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency, European Business Organization Law Review, бр. 4/2015.
 • Михајловић, Б., Посебне дужности у периоду ризика од стечаја, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3/2019.
 • Pearce II, J., Lipin, I.,The Duties of Directors amd Officers within the Fuzzy Zone of Insolvency, American Bankruptcy Institute Law Review бр. 19/2011.
 • Радовић, В., Стечајно право, књ. II, друго издање, Београд, 2018.
 • Sarra, J., Payne, J., Madaus., S., The promise and perils of regulating ipso facto clauses, International Insolvency Review, бр. 1/2022.
 • Wilfinger, A., Corporate restructuring in Austria: the Implementation of Directive (EU) 2019/1023 on Restructuring and Insolvency, European Insolvency and Restructuring Journal, бр. 1/2022.