ИЗАЗОВИ У ДЕФИНИСАЊУ ЕКОЦИДА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 369-380)

АУТОР(И): Вишња Ранђеловић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.369R

САЖЕТАК:

Последњих година су на међународном нивоу све израженија залагања за одређивање појма екоцида и његово прописивање као међународног кривичног дела у Статуту сталног Међународног кривичног суда. Не само да је стручна јавност подељена у погледу тога да ли екоцид треба да буде кривично дело у надлежности Међународног кривичног суда, у ком смислу се износе бројни аргументи за и против, већ постоје и бројни изазови у одређивању појма екоцида. Како на нивоу Европске уније, али и изван ње, постоје спорадични примери националних држава које су изразиле намеру да инкриминишу екоцид унутар својих националних законодавстава, циљ рада јесте да се укаже на различите приступе одређивању појма екоцида и начине на које национална законодавства приступају овој проблематици, ради будуће хармонизације права држава Европске уније по овом питању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

екоцид, животна средина, кривичноправна заштита

ЛИТЕРАТУРА:

 • Berat, Т., Defending the right to a healthy environment: towards the crime of geocide in international law, Boston University International Law Journal, no. 11/1993.
 • Gauger, A., et al., Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace, The Ecocide Project, Human Rights Consortium, School of Advanced Study, University of London, 2012.
 • Gray, М. А., The international crime of ecocide, California Western International Law Journal, no. 26/1996.
 • Мартинис, М., Секулић, Б., Желимир Ловрић, А., Екоцид над Хрватском, Социјална екологија: часопис за еколошку мисао и социологијска истраживања околине, вол. 1, бр. 2/1992.
 • Megret, F., The Problem of an International Criminal Law of the Environment, Columbia Journal of Environmental Law, vol. 36, no. 2/2011.
 • Mehta, S., Merz, P., Ecocide – a new crime against peace?, Environmental Law Review, vol. 17, no. 1/2015.
 • Polly, H., Eradicating ecocide: laws and governance to prevent the destruction of our planet, Shepheard-Walwyn, London, 2010.
 • Ранђеловић, В., Кривичноправна заштита животне средине у законодавству Републике Србије и стандарди Европске уније, Зброник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 9, Крагујевац, 2021.
 • Robinson, D., Ecocide – Puzzles and Possibilities, Journal of International Criminal Justice, no. 20/2022.
 • Fried, J.H.E., War by Ecocide, у: Bulletin of Peace Proposals (T. Marek, ed.), vol. 1, Universitetsforlaget, Oslo, Bergen, Tromso, 1973.
 • Higgis, P., Short, D., South, N., Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide, Crime, Law and Social Change, vol. 59, no. 3/2013.
 • Yurevna, G. O., Viktorovna, B. L., Viktorovic, V. N., Legal Analysis of Ecocide in the Russian Criminal Law, Biosciences Biotechnology Reasearch Asia, vol. 12, no. 1/2015.
 • Закон о заштити животне средине, Сл. гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон.
 • Конвенција о спречавању и кажњавању злочина геноцида, Службени весник Президијума народне скупштине ФНРЈ, бр. 2/50.
 • United Nations General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948, Entry into force: 12 January 1951.
 • United Nations, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Sub- Commission on The Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Study of the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, prepared by Mr. Nicodeme Ruhashyankiko, E/CN.4/Sub.2/416, 4 July 1978.
 • Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and Core Text, June 2021, стр. 2., доступно на: https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03 407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf.
 • https://www.stopecocide.earth/press-releases-summary/belgian-green-parties-introduce-bill-to- make-ecocide-a-crime.
 • https://www.bbc.com/future/article/20201105-what-is-ecocide. https://sustainablefutures.linklaters.com/post/102hgf6/belgian-parliament-votes-in-favour-of-recognition-of-crime-of-ecocide-at-national.