СКАНДИНАВСКИ МОДЕЛ ПРАВНОГ УРЕЂЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ ПАРТНЕРСТВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 575-594)

АУТОР(И): Тамара Младеновић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.575M

САЖЕТАК:

Правно препознавање и уређење одређеног облика истополних заједница представља међународну обавезу Србије, проистеклу из формиране праксе Европског суда за људска права. У радној верзији текста Закона о истополним заједницама коју је припремило Министарство за људска и мањинска права Републике Србије предлаже се увођење регистрованог партнерства, као новог облика партнерске заједнице. При томе, творци наведеног нацрта Закона прихватају скандинавски модел регулисања регистрованог  партнерства креиран искључиво као заједница особа истог пола, за чије закључење су потребни одређени формални услови. То је дуалистички приступ, према коме брак припада хетеросексуалним паровима, док је регистровано партнерство резервисано за лица истог пола. Међутим, искуство скандинавских земаља указује да модел регистрованог партнерства представља само привремену фазу до омогућавања закључења истополних бракова. Наведена фаза није, нити би могла бити краткотрајна, будући да се законодавне промене којима се проширују права истополних парова одвијају постепено. Аутор у раду анализира поменути модел, те указује на његове основне предности и недостатке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

регистровано партнерство, скандинавски модел, истополне заједнице, истополни партнери.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aloni, E., Incrementalism, Civil Unions, and the Possibility of Predicting Legal Recognition of Same-Sex Marriage, Duke Journal of Gender Law & Policy, Durham, 2010.
 • Brattström, M., Sörgjerd, C., Registered Partnership in Sweden, у: Scherpe, J., Hayward, A., The future of Registered Partnerships. Family Recognitation Beyond Marriage?, Intersentia Ltd, Cambridge, 2017.
 • Влашковић, В., Арсић, Ј., Перспективе родитељства истополних партнера у Србији: између потреба и могућности, Правни записи, Union University Law School Review, бр. 1/2022.
 • Вуковић, И., Истополне заједнице у Србији? Правне недоумице и могуће уређење, Београд, 2021.
 • Waaldijk, K., What First, What Later? Patterns in the Legal Recognition of Same-Sex Partners in European Countries, Same-Sex Families and Legal Recognition in Europe, Springer, Volume 24, Cham, 2020.
 • Dethloff, N., Same-Sex Parents in a Comparative Perspective, International Law FORUM du droit international, Vol. 7, No. 3/2005.
 • Douglas, A., Two loves, https://poets.org/poem/two-loves
 • Durham, C., Smith, R., Duncan, W., A Comparative Analysis of Laws Pertaining to Same-sex unions, доступно на: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2409282
 • Eeg, T., Registered Partnership in Norway, у: Scherpe, J., Hayward, A., The future of Registered Partnerships. Family Recognitation Beyond Marriage?, Intersentia Ltd, Cambridge, 2017.
 • Eskridge, W., Comparative Law and the Same-Sex Marriage Debate: A Step-by-Step Approach Toward State Recognition, McGeorge Law Review, Vol. 31, Sacramento, 2000 Janićijević, D., The role of the European Court of Human Rights in The Legal Recognitation of Same-sex couples, Facta Universitatis, Law and Politics, Vol. 19, Niš, 2021
 • Ytterberg, H., “From Society’s Point of View, Cohabitation Between Two Persons of the Same Sex is a Perfectly Acceptable Form of Family Life”: A Swedish Story of Love and Legislation, Legal Recognition of Same-Sex Partnerships: A Study of National, European and International Law, Hart Publishing, Oxford, 2001
 • Lund-Andersen, I., Registered Partnership in Denmark, у: Scherpe, J., Hayward, A., The future of Registered Partnerships. Family Recognitation Beyond Marriage?, Intersentia Ltd, Cambridge, 2017.
 • Martins, R., Same-Sex Partnerships in Portugal. From de facto to de jure?, у: Boele-Woeliki, K., Debates in Family Law around the Globe at the Dawn of the 21st Century, Intersentia, Utrecht, 2008.
 • Masci. D., Podrebarac Sciupac, E., Lipka, M., Same-Sex Marriage Around the World, доступно на: https://www.pewresearch.org/religion/fact-sheet/gay-marriage-around-the- world/
 • Павловић, М., Истополне заједнице живота у међународном приватном праву, докторска дисертација, Крагујевац, 2021.
 • Rydström, J., Odd Couples: A History of Gay Marriage in Scandinavia, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2011.
 • Saez, M., Same-sex marriage, same-sex cohabitation, and same-sex families around the world: Why “same” is so different?, American University Journal of Gender, Social Policy & the Law, Vol. 19, Issue 1, Washington, 2011.
 • Самарџић, С., Права истополних партнера у Европској унији и Србији у области брачног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2013.
 • Симовић, Д., Јовић-Прлаиновић, О., Контроверзе правног уређења истополних заједница у Републици Србији у светлости међународног права и упоредног права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2021.
 • Scherpe, J., The Nordic Countries in the Vanguard of European Family Law, Scandinavian Studies in Law, Stockholm, 2007.
 • Scherpe, J., The present and future of European Family Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016.
 • Scherpe, J., The Past, Present and Future of Registered Partnership, у: Scherpe, J., Hayward, A., The future of Registered Partnerships. Family Recognitation Beyond Marriage?, Intersentia Ltd, Cambridge, 2017.
 • Scherpe, J., Hayward, A., The future of Registered Partnerships. Family Recognitation Beyond Marriage?, Intersentia Ltd, Cambridge, 2017.
 • Fichera, M., Same-Sex Marriage and the Role of Transnational Law: Changes in the European Landscape, Cambridge University Press, Vol. 17, Cambridge, 2019.
 • Friðriksdóttir, H., The Nordic Model: Same-Sex Families in Love and Law, Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions, Springer, Rome, 2014.
 • Corvino, J., Same sex: Debating the Ethics, Science, and Culture of Homosexuality, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland, 1999.
 • Case of Oliari and Others v. Italy, Applications n. 18766/11 and 36030/11, European Court of Human Rights, Strasbourg, 21 July 2015.
 • Case of Fedotova and Others v. Russia, Applications n. 40792/10, 30538/14 and 43439/14, European Court of Human Rights, Strasbourg, 13 July 2021.
 • Породични закон РС („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015). Нацрт закона   о  истополним заједницама, доступно на: https://www.minljmpdd.gov.rs/javne-rasprave.php
 • ‘All     priests    should     wed     same-sex     couples’:    Swedish     PM,     доступно    на: https://www.thelocal.se/20170623/all-priests-should-wed-same-sex-couples-swedish-pm/ Domestic partnership (Same-Sex “Marriages”), доступно   на: https://www.stason.org/TULARC/travel/nordic-scandinavia/2-7-2-Domestic-partnership- Same-sex-marriages.html