КОНЦЕПТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ОСТВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 267-279)

АУТОР(И): Дејан Вучинић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.267V

САЖЕТАК:

Јавно-приватно партнерство је модел пословања који се у развијеним земљама користи у различитим модалитетима већ дуги низ година. Истини за вољу, док се у појединим примерима показао као врло практичан и дао добре резултате код реализације већих пројеката, у другим је показао мање успешности и испољио одређене недостатке, до те мере да је у неким државама, условно речено, „избачен“ као модел пружања јавних услуга или извођења великих инфраструктурних пројеката и замењен другачијим моделом.

Циљ овог рада јесте да прикаже јавно-приватно партнерство као концепт у широкој примени, са својим најзначајнијим карактеристикама и да се подвуку главне предности али и ризици које носи. Могућност различитих злоупотреба због неодговарајуће контроле новчаних токова или неисплативи скупи пројекти као резултат лоших почетних анализа су само неки од њих.

Такође, у раду ће бити дат осврт на јавно-приватно партнерство у Републици Србији, примере јавно-приватног партнерства, као и преглед најзначајније регулативе у овој области.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

јавно-приватно партнерство, јавни интерес, карактеристике, подела ризика, предности и ризици, јавно-приватно партнерство у Србији

ЛИТЕРАТУРА:

 • Brian, R., Promised electric trains derailed by misguided enthusiasm, The New Zealand Herald. 1 June 2009. https://www.nzherald.co.nz/nz/ibrian-rudmani-promised-electric- trains-derailed-by-misguided-enthusiasm/DMTW4OJDP75YENNECCPAUN7BBM/
 • Bovis, C. H., Highlight of the EU Procurement, Reforms: The New Directive on Concessions, 9 Eur. Procurement & Pub. Private Partnership L. Rev. no. 1/2014.
 • Војновић, A. Ј., Концепт јавно-приватног партнерства са посебним освртом на нормативни аспект у праву Европске уније и државама чланицама, докторска дисертација, Правни факултет, Универзитета у Београду, 2020.
 • Газивода, Ј., Уговори о дугорочној сарадњи државе, јавних предузећа односно јединица локалне самоуправе и приватних инвеститора у домену обављања делатности од општег интереса, докторска дисертација, Правни факултет, Универзитета у Београду, 2015.
 • Дивљак, Љ. Д., Заштита јавних интереса и јавно-приватно партнерство, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2017.
 • Палачковић, Д., Јавно-приватно партнерство (појам, карактеристике, разлози pro et contra), Право и привреда, бр. 4-6/2016.
 • Рапајић, М., Основно о начелима јавно-приватних партнерстава на основу закона о јавно-приватним партнерствима и концесијама, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.
 • Средојевић, С., Јавно-приватно партнерство, Београд, 2010.
 • Томић, З., Коментар Закона о општем управном поступку, друго, преправљено и знатно допуњено издање, Београд, 2019.
 • Цветковић, П., Здравковић, У., Јавно-приватно партнерство у правном систему Републике Србије – полазна разматрања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LXIII, 150/2012.
 • Шовран, С., Развој регулаторних оквира јавно-приватног партнерства, јпп и концесија у Србији од 1990. године, докторска дисертација, Универзитет Сингидунум, Београд, 2017. https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships
 • OECD, „Начела јавног управљања јавно-приватним партнерствима” (Principles of Public Governance of Public-Private Partnerships), 2012. (Принципи ОЕCD-a за јавно управљање јавно-приватним партнерствима пружају конкретне смернице креаторима политике о томе како да осигурају да јавно-приватна партнерства (ЈПП) представљају вредност за новац за јавни сектор) https://www.oecd.org/gov/budgeting/oecd-principles- for-public-governance-of-public-private-partnerships.htm
 • Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ENG
 • Закон о јавним набавкама, Сл. гласник РС, бр. 91/2019.
 • Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016.
 • Закон о општем управном поступку, Сл. гласник РС, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење.
 • Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020.