ЗАШТИТА ТУРИСТЕ КАО ПОТРОШАЧА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 677-692)

АУТОР(И): Драган Вујисић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.677V

САЖЕТАК:

Први посебни програм за заштиту потрошача на нивоу Европске уније (тада ЕЕЗ) донет је 1975. године, што је био темељ за све већи број прописа у области заштите потрошача. Тренутно око 90 директива покрива ову материју. Једна од њих била је и Директива о путним аранжманима, аранжманима за одморе и аранжманима за организована путовања из 1990 године (Directive on package travel, package holidays and package tours). Међутим, тржиште услуга путовања доживљавало је промене, посебно захваљујући чињеници да се са све већим бројем корисника интернета, услуге путовање све чешће прибављају на интернету, као и настајањем нових комбинација услуга путовања. Све више путника уплаћује разне делове свог путовања одвојено или уплаћују прилагођена путовања која комбинују један  или више повезаних туристичких агенција према потреби и укусу путника. У том новом тржишном окружењу, Директивом 90/314 ЕЕЗ нису се више довољно задовољавале потребе потрошача (туриста), па је 2015 године усвојена (нова) Директива о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима (Directive on package travel and linked travel arrangements). До сада је пред Европским судом правде (ЕСП) по захтевима националних судова било више предмета где се захтевало тумачење појединих одредби директиве а нарочито везано за питања права путника (туриста) и одговорности организатора путовања због неизвршења путовања, неуредног извршења путовања, штете коју су путници претрпели у току путовања и друго. Поједини од тих предмета предмет су овог рада.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

потрошач, туриста, организатор путовања, одговорност, судска пракса, Европски суд правде.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вујисић, Д., Мићовић, А., Пословање и услуге туристичко-угоститељских субјеката, Крагујевац, 2016, стр. 135-139.
 • Directive of 13 June on package travel, package holidays and package tours, Official Journal of the EU, L 158/59, 23. 06.1990.
 • Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC.
 • EasyCar, C-336/03, EU:C:2005:150.
 • Judgment ofthe Court (Third Chamber),18 March 2021, In Case C-578/19. Judgment of the Court (Fifth Chamber), 16 February 2012, In Case C-134/11.
 • Judgment of the Court C 178/94, C 179/94 and C 188/94 to the C 190 /94 Dillenkofer etc. [1996] Recueil.
 • Judgment of the Court C-140/97 Rechberger etc. [1999] ECR I-.
 • Opinion of advocate general, SZPUNAR delivered on 10 November 2020, Case C-578/19. The European Commision – Health and Consumers DG, Study on Consumer Detriment in the
 • Area      of      Dynamic      Packages,      London,     2009,      доступно     на      адреси: http://ec.europa.eu/consumers/archive/rights/docs/study_consumer_detriment_dyna_packag es_en.pdf, 10.03.2015.
 • The 1992 Regulations.
 • The 1982 Act.