О ФИНАНСИЈСКОЈ АУТОНОМИЈИ НИЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈЕДИНИЦА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ – ПРИЛОГ РАСПРАВАМА О РАЗВИТКУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 829-843)

АУТОР(И): Војислав Бачанин

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.829B

САЖЕТАК:

У погледу оцењивања постојања самоуправе нижих територијално- административних јединица у Краљевини Југославији присутни су дивергентни ауторски ставови. Јавноправна и финансијскоправна доктрина сложна је у убеђењу да без финансијске аутономије нижих територијално- административних јединица нема оживотворења начела локалне самоуправе. Аутор покушава да кроз приказ нормативног оквира и значајнијих доктринарних осврта на наведено питање изнова тестира хипотезу о постојању локалне самоуправе у периоду примене Септембарског устава. Циљ је да се пружи могућност једног ширег и ефектнијег сагледавања развоја овог политичко-правног института.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

самоуправа,      јавне    финансије,        општине,         бановине, Септембарски устав.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Анђелковић, М., Јавне финансије и финансијско право, Ниш, 2018. Baryaktarovitch, N., Finances communales en Jugoslavie, Paris, 1933.
 • Бастајић, Б., Финансије општинских самоуправа: с нарочитим погледом на општинске самоуправе у Југославији, Нови Сад, 1941.
 • Бачанин, В., О финансиjској аутономији нижих територијално-административних јединица од 1919 до 1929. године – прилог поимању постојања локалне самоуправе у периоду примене Видовданског устава,: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 9, Крагујевац, 2021.
 • Бачанин, Н., Правна заштита локалне самоуправе у Србији од 1835. до 1946, Зборник радова: Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије, књ. 4, Крагујевац, 2005.
 • Беговић, Б., и др., Локални економски развој, Београд, 2006.
 • Блажић, Ђ., Систем локалне самоуправе (теоријско, међународно-правно, компаративно и позитивно-правно), Подгорица, 2011.
 • Богоев, К., Локалне финансије Југославије, Београд, 1964. Видаковић, С., Комуналне финансије наших градова, Београд, 1935. Wheare, K, C., Federal Government, Oxford, 1963.
 • Гњатовић, Д., Финансије и финансијско право, Београд, 1999.
 • Гњатовић, Д., Стари државни дугови : прилог економској и политичкој историји Србије и Југославије: 1862-1941, Београд, 1991.
 • Гузина, Р., Самоуправа сеоских општина у буржоаској Југославији, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2-3/1964.
 • Димитријевић, П., Вучетић, Д., Систем локалне самоуправе, Београд, 2011.
 • Драшковић, Р., Наше општинске финансије, Београд, 1931.
 • Dubois, L., Општинске финансије: од Л. Пол-Дибоа: с пишчевим допуштењем превео Мил. Р. Веснић, Београд, 1900.
 • Ђорђевић, С., Ренесанса локалне власти: упоредни модели, Београд, 2002.
 • Иванчевић, Г., Развој локалне самоуправе у Србији = Development оf local self-government in Serbia, Култура полиса : часопис за неговање демократске политичке културе, бр. 46/2021.
 • Илић, М., Локална самоуправа у Југославији, Ниш, 1996.
 • Илић-Попов, Г., Фискални односи у федеративној држави – са становишта јавних прихода, Зборник радова: Иницијатива за фискалну децентрализацију : прилози за конференцију, Београд, 2002.
 • Јелчић, Б., Развој јавних финанција у Југославији, Загреб, 1985.
 • Јовичић, М., Лексикон српске уставности: 1804-1918, Београд, 1999.
 • Костић, Л., Административно право Краљевине Југославије: прва књига: Устројство управе, Београд, 1933.
 • Кршев, Б., Финансијска политика Југославије : 1918-1941, Нови Сад, 2007.
 • Кузмановић, Р., Уставно право, Бања Лука, 1999.
 • Kумануди, К., Административно право: Предавање др. Косте Кумануди: проф. универзитета, Београд, [б. г.].
 • Кутлешић, В., Устави бивших социјалистичких држава Европе: упоредноправна студија, Београд, 2004.
 • Leitner, A., Увод у студиј порезног права, Загреб, 1939.
 • Лончарић-Хорват, О., Локалне финанције – зашто и како их реформирати, Финанцијска пракса, бр. 9-10/1990.
 • Мајцен, С., Коментар Закона о општинама : друго прерађено и допуњено издање, Београд, 1936.
 • Маринковић, Р., Локална самоуправа: старе и нове недоумице, Београд, 1998.
 • Марковић, Р., Уставно право и политичке институције, Београд, 1995.
 • Марковић, Р., Уставно право и политичке институције: 12. осавремењено издање, 2008.
 • Милосављевић, Б., Систем локалне самоуправе у Србији: друго измењено и допуњено издање, Београд, 2009.
 • Министарство финансија, Министарство финансија Краљевине Југославије : 1918-1938, Београд, 1938.
 • Никић, Ф., Локална управа Србије у XIX и XX веку: област, округ, срез, Београд, 1927.
 • Никић, Ф., Радови: (1919-1929): књ. 2, Београд, 1982.
 • Павловић, М., Југословенска држава и право: 1914-1941, Крагујевац, 2000.
 • Павловић, М., Југословенска краљевина: прва европска регионална држава, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 4/2012.
 • Павловић, М., Српска правна историја, Крагујевац, 2005.
 • Поповић, Д., Пореско право: 20. издање, Београд, 2021.
 • Поповић, Д., Унификација пореског права у првој југословенској држави, Београд, 2020.
 • Раичевић, Б., Особености развоја фискалног Система у условима федеративног уређења Југославије, Београд, 1977.
 • Rosen, H., Gayer, T., Public Finance: eight edition, New York, 2008.
 • Станковић, М., Локална самоуправа у Србији: прошлост, садашњост, будућност, Београд, 2015.
 • Стефановић, Ј., Уставно право Југославије и компаративно право: књ. I, Загреб, 1965.
 • Стојановић, С., Фискални федерализам, Београд, 2005.
 • Томашевић, Ј., Финанцијска политика Југославије : 1929-1934, Загреб, 1935.
 • Томић, З., Управно право, Београд, 1991.
 • Хамзић, О., О правном положају опћине у Краљевини Југославији, Универзитетска хроника: стручни часопис Универзитета у Травнику, бр. 2/2011.
 • Чулиновић, Ф., Државноправна хисторија југославенских земаља XIX и XX вијека: друга књига: Србија – Црна Гора – Македонија: Југославија 1915-1945, Загреб, 1954.
 • Чулиновић, Ф., Југославија између два рата : II, Загреб, 1961.
 • Београдске општинске новине, новембар, 1933.
 • European Charter of Local Self-Government, Councиl  of  Europe,  Strasbourg,  15.X.1985. Закон о банској управи, Службене новине  Краљевине  Југославије,  бр. 261-CV-1929. Закон о градским општинама, Службене новине Краљевине Југославије, бр. 169-XLIII/1934. Закон о општинама, Службене новине Краљевине Југославије, бр. 85-XXVI/1933.
 • Мом драгом народу – Свима Србима, Хрватима и Словенцима, проглас, Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, бр. 6/1929.
 • Политика, 22. 12. 1930.
 • Устав Краљевине Југославије, Службене новине Краљевине Југославије, бр. 200. од 3. IX 1931.
 • http://www.clds.rs/newsиte/ekonomska_иstorиja/saradnиcи_CLDS/RD%20Mиlan%20Stojadиnovиc.pdf.