САНКЦИЈЕ И ОБАВЕЗА ДРЖАВЕ КАНДИДАТА ДА УСКЛАДИ СПОЉНУ ПОЛИТИКУ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 105-122)

АУТОР(И): Милан Палевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.105P

САЖЕТАК:

Главни предмет истраживања у овом раду јесте питање у којој мери су државе кандидати за чланство у Европској унији правно обавезни да ускладе своју спољну политику са Заједничком одбрамбеном и безбедносном политиком Европске уније, у делу који се тиче увођења санкција државама нечланицама. Ово питање је посматрано кроз призму обавеза које имају државе чланице Уједињених нација. Компаративном методом су анализирани системи санкција који су развијени у оквиру ОУН-а односно Европске уније. Истоветан научни метод је коришћен за извођење закључка о главном истраживачком питању, поредећи обавезе држава нечланица ЕУ у односу на обавезе држава чланица ЕУ. Истраживање је ограничено на анализу санкција и њихових врста према субјекту који их изриче. Главни закључци истраживања су да у правном смислу није могуће установити обавезу за нечланице коју немају ни саме чланице; држава нечланица није ни активни ни пасивни субјект примарног, односно секундарног права ЕУ из којег деривира условна обавеза чланица да се придржавају санкција; субституисање универзалног инструмента – Повеље УН-а, регионалним уговором – Уговором из Лисабона, није могуће за државу нечланицу ЕУ – која није ни страна потписница тог уговора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

санкције ЕУ, међународно право, држава кандидат, обавеза усклађивања.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Европске уније – пример Северне Македоније, Европско законодавство, вол. 21, бр. 77-78/2022.
 • Baere, Geert De, ’14 European Integration and the Rule of Law in Foreign Policy’, Philosophical Foundations of European Union Law, Philosophical Foundations of Law (Oxford, 2012; online edn, Oxford Academic, 24 Jan. 2013).
 • https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199588770.003.0014, accessed 12 Sept. 2022.
 • Barber, R. A Survey of the General Assembly’s Competence in Matters of International Peace and Security: In Law and Practice, 2020, JUFIL.
 • Blanchard JF and Ripsman, NM. Economic Statecraft and Foreign Policy: Sanctions, Incentives, and State Calculations (Taylor & Francis Group 2013).
 • European Commission, ‘Restrictive Measures’ (2020) https://finance.ec.europa.eu/eu-and- world/sanctions-restrictive-measures_en
 • Извештај на Европската комисија за Северна Македонија за 2021 година, https://www.sep.gov.mk/data/file/Pregovori/North-Macedonia-Report-2021-%D0%9C%D0%9A2.pdf.
 • Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008. Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities. European Court Reports 2008 I-06351
 • Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States of America) (Merits) [1986] ICJ Rep 14 (‘Nicaragua’).
 • Consolidated Version of the Treaty on European Union, http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF .
 • Новаковић, И., Водич кроз поглавље 31 претприступних преговора Србије са Европском унијом, Београд, 2015.
 • Повеља Уједињених нација https://digitallibrary.un.org/record/1318114.
 • Поглавље 31 – Спољна, безбедносна и одбрамбена политика, Министарство за европске интеграције, доступно на https://www.mei.gov.rs/srp/obuka/e-obuke/vodic-kroz- pregovore-srbije-i-evropske-unije/klasteri/klaster-6/poglavlje-31-spoljna-bezbednosna-i- odbrambena-politika/
 • Станковић, Н., Место поглавља 31 у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији, Европско законодавство, бр. 61-62/2017.
 • Стратегија спољне политике Републике Србије, Интернет: www.emins.org
 • Устав Босне и Херцеговине.
 • Tzanakopoulos, A., Sanctions Imposed Unilaterally by the European Union: Implications for the European Union’s International Responsibility, In: Marossi, A., Bassett, M. (eds) Economic Sanctions under International Law. T.M.C. Asser Press, The Hague, 2015. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-051-0_8
 • UNGA Res 2107 (XX) (21 December 1965) on the Portuguese Territories; UNGA Res 2383 (XXIII) (7 November 1968) on Southern Rhodesia; UNGA Res 1899 (XVIII) (13 November 1963) on South West Africa, UNGA Res 36/172 D (17 December 1981); UNGA Res 41/35 A-B (10 November 1986), UNGA Res 36/27 (13 November 1981); UNGA Res 42/209 B (11 December 1987); UNGA Res 46/82 A (16 December 1991).
 • UNGA Res 2131 (XX) (21 December 1965).
 • UNGA Res 26/25 (24 October 1970).
 • UNGA Res 3281 (XXIX) (12 December 1974).
 • UNGA Res 36/103 (9 December 1981).
 • UNGA Res 46/210 (20 December 1991).
 • UNGA Res 51/103 (12 December 1996).
 • UNGA, ‘Economic Measures as a Means of Political and Economic Coercion Against Developing Countries: Report of the Secretary General’ (14 October 1997) UN Doc A/42/459, 22.
 • UNGA, ‘Report of the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights, Idriss Jazairy’ (10 August 2015) UN Doc A/HRC/ 30/45.
 • UNGA, ‘Report of the Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights, Idriss Jazairy’ (10 August 2015) UN Doc A/HRC/ 9–10.
 • Hofer, A. ‘The Developed/Developing Divide on Unilateral Coercive Measures: Legitimate Enforcement or Illegitimate Intervention?’ (2017) 16 ChinJIntlL .
 • Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., Economic Sanctions reconsidered: History and Current Policy, 2nd edition, Institute for International Economics, Washington DC, 2007.
 • http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm. http://www.eeas.europa.eu/cfsp/salw/index_en.htm. http://www.eeas.europa.eu/policies/index_en.htm
 • https://rs.n1info.com/english/news/g7-ministers-urge-serbia-to-harmonise-its-foreign-policy- with-the-eu/
 • https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/?filters=2025&Page=1 https://www.mei.gov.rs/srp/obuka/e-obuke/vodic-kroz-pregovore-srbije-i-evropske-
 • unije/klasteri/klaster-6/poglavlje-31-spoljna-bezbednosna-i-odbrambena-politika/ https://www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%98/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%9A%D0%B5-31%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
 • https://www.slobodnaevropa.org/a/bosna-hercegovina-sankcije-rusiji/31881903.html
 • https://www.slobodnaevropa.org/a/bosna-hercegovina-sankcije-rusiji/31881903.html
 • https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi/resevroint/1_polit_integr/sporazum_o_stabilizaciji_i_pridruzi vanju/Pages/default.asp