ДИРЕКТИВА EВРОПСКЕ УНИЈЕ О СУЗБИЈАЊУ ПРАЊА НОВЦА ПУТЕМ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 401-410)

АУТОР(И): Драгана Видосављевић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.401V

САЖЕТАК:

У раду je приказана Директивa Европске уније 2018/1673 о сузбијању прања новца путем кривичног права (шеста директива против прања новца). Циљ овог међународног документа је хармонизација кривичног права у државама Европе у циљу формирања јединствене стратегије супротстављања прању новца. Будући да је важећи Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, последњим изменама и допунама, усклађен са тзв. Петом директивом Европске уније, најпре je дат осврт на кључне карактеристике директива које су претходиле Директиви 2018/1673, а потом је извршено поређење предметног међународног документа са релевантним одредбама у важећем Кривичном законику Србије и Закону о спречавању прања новца. Констатовано је да је српски Кривични законик усвојио највећи број европских препорука

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

прање новца, директива, Европскa унијa, хармонизација, кривично право.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вуковић, И., О извесним недоумицама у погледу кривичноправне заштите од прања новца, Crimen, вол. 10, бр. 2/2019.
 • Димитријевић, Д., Дујић, И, Дирeкtивa (ЕУ) 2015/849 o спрeчaвaњу употребе финансијског системаза прање новца или финансирање тероризма, Европско законодавство, Год. 18, бр. 67, 2019.
 • Directive 2001/97/EC of the European Parliament and the Council of 4 December 2001 amending Council directive91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering OJ L 344, 28.1.2001.
 • Directive 2005/60/EC of the European parliament and of the council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing.
 • Directive (EU) 2015/849 of the European parliament and of the council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC.
 • Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on countering money laundering by criminal law.
 • Directive (Eu) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018, amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC.
 • Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Сл. гласник РС, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020.
 • Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Сл. гласник РС, бр. 97/2008.
 • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.
 • Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering OJ L 166, 28.6.1991.
 • Salas, F. M., The third anti-money laundering directive and the legal profession, file:///C:/Users/Storm/Downloads/’The%20third%20anti-money%20laundering%20directive% 20and%20the%20legal%20profession’%20%20Oct%202005%20by%20Mariano%20Fernande z%20Salas.pdf