НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2022)(стр. 625-645)

АУТОР(И): Јанко Муњић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/UPSSX.625M

САЖЕТАК:

У раду аутор анализира извесна спорна питања која су се јавила у новијој судској пракси, а у погледу којих су поступајући првостепени органи доносили крајње опречне одлуке, пренебрегавајући ставове инстанционих органа, у првом реду одлуке Уставног суда које су донете поводом уложених уставних жалби. У том смислу, у раду је акценат превасходно усмерен на одређене аспекте заштите права на суђење у разумном року у извршном поступку, односно на питања да ли заштита права на суђење у разумном року зависи од тога да ли извршење спроводи суд или јавни извршитељ и који орган је надлежан за одлучивање о приговору за убрзање поступка у предметима јавних извршитеља. Осим тога, анализирана је објективна одговорност Републике Србије за имовинску штету због повреде права на суђење у разумном року, услед неефикасног и неделотворног поступања суда и јавног извршитеља као органа надлежних за спровођење извршног поступка, и у том смислу могућност обавезивања Републике Србије да одговара за дугове приватних актера, наспрам досадашње праксе према којој је држава одговарала само за дугове предузећа која су се претежним делом налазила у државној или друштвеној својини.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Заштита права на суђење у разумном року, поступак извршења, приговор за убрзање поступка.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Андрејевић, С. и др., Приручник за обуку судија – Суђење у разумном року, Београд, 2016.
 • Андрејевић, С., Милојевић, Д., Заштита права на суђење у разумном року – друго измењено и допуњено издање, Београд, 2015.
 • Бећировић-Алић, М., Суђење у разумном року, докторска дисертација, Интернационални универзитет у Новом Пазару – Департман за правне науке, 2018.
 • Бећировић-Алић, М., Право на суђење у разумном року у упоредном праву, Страни правни живот, вол. 2019, бр. 3/2019.
 • Edel, F., The length of the civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights, Counceil of Europe Publishing, 2007.
 • Колаковић-Бојовић, М. Р., Окончање кривичног поступка у разумном року, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016.
 • Kuijer, M., The Right to a Fair Trial: effective remedy for excessively lengthy proceedings (Articles 6 and 13 ECHR), EJTN Seminar ‘Effective Remedies, Lengthy Proceedings and Access to Justice in the EU, Cracow, Poland, 2013.
 • Миленковић, Ј. С., Право на правично суђење у грађанским споровима према чл. 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, 2016.
 • Момировић, К., Право на суђење у разумном року – Међународни стандарди и њихова примена у кривичном поступку Републике Србије, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2021.
 • Renucci, J. F., Introduction to the European Convention on Human Rights – The rights guaranteed and the protection mechanism, Council of Europe Publishing, 2005.
 • Салма, М. М., Суђење у разумном року – Правна средства којима се штити право на суђење у разумном року, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2015.
 • Филатова, М., Поступак у разумном року: Збирка примера из судске праксе Европског суда за људска права, Београд, 2021.
 • Филатова, М. и остали, Аpplication of reasonable time standard in Serbia, Београд, 2014.
 • Aнђелић и други подносиоци представки против Србије [Комитет], представка бр. 57611/10 и 166 других представки, од 28.05.2013. године
 • Гришевић и други против Србије, представке бр. 16909/06, 38989/06 и 39235/06, од 21.07.2009. године
 • Качапор и друге подноситељке представки против Србије, представке бр. 2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06 и 3046/06, од 15.01.2008. године
 • Маринковић против Србије, представка бр. 5353/11, од 22.10.2013. године
 • Милуновић и Чекрлић против Србије, представке бр. 3716/09 и 38051/09, од 17.05.2011. године
 • Одлука Уставног суда Уж-7451/16 од 25.10.2018. године (доступно на: https://sirius.rs/cyr/praksa/wqhdkq, август 2022. године)
 • Одлука Уставног суда Уж-620/18 од 14.10.2021. године, објављена у: Адвокатска канцеларија: стручни часопис за адвокате, Profi Sistem Com, Смедерево, бр. 90, (2022), стр. 77-78.
 • Пресуда Основног суда у Крагујевцу 14Прр-3298/20 од 12.12.2020. године (необјављена)
 • Рафаиловић и Стевановић против Србије, представке бр. 38629/07 и 23718/08, од 16.06.2015. године
 • Решење Основног суда у Крагујевцу Р4-И-3/21 од 29.01.2021. године (необјављено) Решење Основног суда у Крагујевцу Р4-И-25/21 од 23.06.2021. године (необјављено) Решење Основног суда у Крагујевцу Р4-И-63/21 од 01.12.2021. године (необјављено) Секулић и Кучевић против Србије, представке бр. 28686/06 и 50135/06, од 15.10.2013. године
 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода од 04.11.1950. године, са Протоколима бр. 1, 4, 6, 7, 12, 13. и 16.
 • Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019)
 • Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020)
 • Закон о заштити права на суђење у разумном року (Сл. гласник РС, бр. 40/2015)
 • Закон о парничном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020)
 • Закон о ванпарничном поступку (Сл. гласник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Сл. гласник РС, бр. 46/95 – др. закон, 18/2005 – др. закон, 85/2012, 45/2013 – др. закон, 55/2014, 6/2015, 106/2015 – др. закон и 14/2022)
 • Закон о Уставном суду (Сл. гласник РС, бр. 109/07 , 99/11, 18/13 – Одлука УС, 40/15-др. закон и 103/15)
 • Устав Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 115/2021)
 • Председница Коморе јавних извршитеља Србије: Извршитељи раде у корист грађана (доступно на: https://www.propisi.net/predsednica-komore-javnih-izvrsitelja-srbije- izvrsitelji-rade-u-korist-gradjana/, август 2022. године)
 • Повреда права на суђење у разумном року (доступно на: https://www.glosarijum.rs/povreda-prava-na-sudjenje-u-razumnom-roku-5/, септембар 2022. године)