УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ СА СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

DOI: 10.46793/UPSSIX

Download full text in PDF  

С А Д Р Ж А Ј

Одељак I

Правна историја

[3-33] Марко Павловић, ИНТЕРПЕЛАЦИЈА О ОБЗНАНИ (DOI:10.46793/UPSSIX.003P)

[35-43] Биљана Гавриловић, МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕМА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ОД 1929. ГОДИНЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.035G)

Одељак II                                                                                           

Римско право

[47-52] Срђан Владетић, ТУТОРСТВО НАД ЖЕНАМА (TUTELA MULIERUM) (DOI:10.46793/UPSSIX.047V)

[53-59] Милица Соврлић, ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ У ИНТЕРЕСУ СУСЕДА У РИМСКОМ ПРАВУ (DOI:10.46793/UPSSIX.053S)

Одељак III 

Јавно право

[63-74] Драган Батавељић, ОГРАНИЧЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 И УСКЛАЂИВАЊЕ СА ЕВРОПСКИМ ВРЕДНОСТИМА (DOI:10.46793/UPSSIX.063B)

[75-81] Срђан Ђорђевић, САВРЕМЕНИ ДРУШТВЕНИ ПРОЦЕСИ И РЕДЕФИНИСАЊЕ ДРЖАВНЕ СУВЕРЕНОСТИ (DOI:10.46793/UPSSIX.075DJ)

[83-98] Милан Палевић, ПРАВНИ ОКВИРИ ЕКОНОМСКОГ КОРИШЋЕЊА КАСПИЈСКОГ МОРА (DOI:10.46793/UPSSIX.083P)

[99-112] Бојан Урдаревић, ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (DOI:10.46793/UPSSIX.099U)

[113-124] Зоран Јовановић, УЛОГА ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.113J)

[125-135] Дејан Матић, АКСИОЛОШКЕ ОСНОВЕ УСТАВНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ И ПОПУЛИЗМА (DOI:10.46793/UPSSIX.125M)

[137-154] Јелена Вучковић, ЕЛЕКТРОНСКА ДЕМОКРАТИЈА И ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.137V)

[155-174] Милан Рапајић, КРАЋИ ПОГЛЕД НА ОДНОСЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ СА ЗАКОНОДАВНОМ И ИЗВРШНОМ ВЛАШЋУ (DOI:10.46793/UPSSIX.155R)

[175-189] Александар Антић, ПОЛОЖАЈ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (DOI:10.46793/UPSSIX.175A)

[191-200] Никола Ивковић, ЕЛЕМЕНТИ ГРАЂАНСКЕ НЕПОСЛУШНОСТИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 (DOI:10.46793/UPSSIX.191I)

[201-213] Аника Ковачевић, ПОЛОЖАЈ ВЛАДЕ У УСТАВНО-ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.201K)

[215-224] Дејан Вучинић, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ФУНКЦИОНИСАЊУ УПРАВЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.215V)

[225-236] Ружица Кијевчанин, ИЗБОР И САСТАВ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.225K)

Одељак IV  

Кривично право

[239-253] Снежана Соковић, ПОСТАВЉАЊЕ ЕУ СТАНДАРДА ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПРАВОСУЂА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КРИВИЧНО ПРАВОСУЂЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.239S)

[255-276] Бранислав Симоновић, ПОЛИТИЧКА ВОЉА КАО CONDICIO SINE QUO NON ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦИОНИХ КОНВЕНЦИЈА – ОСВРТ НА КОНВЕНЦИЈУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.255S)

[277-296] Вељко Турањанин, АНОНИМНИ СВЕДОЦИ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА (DOI:10.46793/UPSSIX.277T)

[297-312] Вишња Ранђеловић, КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.297R)

[313-329] Владимир Шебек, ПОСЕБНА ОДЕЉЕЊА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (DOI:10.46793/UPSSIX.313S)

[331-343] Драгана Видосављевић, ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ КРИМИНАЛИТЕТА – ПОЈМОВНИ ОКВИР И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.331V)

Одељак V 

Грађанско право

[347-368] Ненад Ђурђевић, МЕСТО ФИНАНСИРАЊА СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКОМ МОДЕЛУ  ФИНАНСИРАЊА СПОРТА (DOI:10.46793/UPSSIX.347DJ)

[369-384] Драгица Живојиновић, ОБЛИЦИ ЗАВЕШТАЊА У СРПСКОМ ПРАВУ (DOI:10.46793/UPSSIX.369Z)

[385-406] Нина Планојевић, ПРЕРАДА ТУЂЕ СТВАРИ У ДОМАЋЕМ ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ (DOI:10.46793/UPSSIX.385P)

[407-421] Славко Ђорђевић, КРАТАК ОСВРТ НА ХАШКУ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИЗНАЊУ И ИЗВРШЕЊУ СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА У ГРАЂАНСКИМ ИЛИ ТРГОВАЧКИМ СТВАРИМА ИЗ 2019. ГОДИНЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.407DJ)

[423-435] Вељко Влашковић, ПРОБЛЕМ ОПСТАНКА БРАКА НАКОН ПРАВНЕ ПРОМЕНЕ ПОЛА ЈЕДНОГ ОД СУПРУЖНИКА (DOI:10.46793/UPSSIX.423V)

[437-449] Тамара Ђурђић Милошевић, ЈАВНЕ ЗАВЕШТАЈНЕ ФОРМЕ У СРПСКОМ ПРАВУ (DOI:10.46793/UPSSIX.437DM)

[451-467] Александра Павићевић, ТРИ АТИПИЧНА ПРАВА РЕАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА У СРПСКОМ И У „МЕКОМ“ ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.451P)

[469-480] Зоран Вуковић, ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ПОСРЕДОВАЊУ У СПОРТУ (DOI:10.46793/UPSSIX.469V)

[481-494] Мина Павловић, ХАШКИ ПРОТОКОЛ О МЕРОДАВНОМ ПРАВУ ЗА ОБАВЕЗЕ ИЗДРЖАВАЊА ИЗ 2007. ГОДИНЕ – ОСВРТ НА КЉУЧНЕ ОДРЕДБЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.481P) 

[495-509] Тамара Младеновић, ПРОСТОР ЗА АУТОНОМИЈУ ВОЉЕ УЧЕСНИКА У ПОСТУПКУ ЗАСНИВАЊА ПОТПУНОГ УСВОЈЕЊА (DOI:10.46793/UPSSIX.495M)

[511-531] Јелена Чановић, ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ ДОМА У ПРАКСИ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА) (DOI:10.46793/UPSSIX.511C)

Одељак VI

Привредно право

[535-551] Зоран Миладиновић, ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА У КОРИСТ ТРЕЋИХ ЛИЦА (DOI:10.46793/UPSSIX.535M)

[553-566] Драган Вујисић, ПРОЦЕС ДАЉЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПОТРОШАЧКОГ ПРАВА (DOI:10.46793/UPSSIX.553V)

[567-579] Стефан Шокињов, ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА ЈЕ КОМПАТИБИЛНА СА УНУТРАШЊИМ ТРЖИШТЕМ (DOI:10.46793/UPSSIX.567S)

[581-594] Соња Лучић, NUTRI SCORE: ПРОШИРЕНО ОЗНАЧАВАЊЕНУТРИТИВНE ВРЕДНОСТИ ХРАНЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.581L)

[595-609] Борко Михајловић, ДИГИТАЛНА ИМОВИНА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.595M)

[611-626] Никола Милосављевић, УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА ЖИГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ИЗМЕНЕ ОДРЕДАБА О НАКНАДИ ШТЕТЕ У НОВОМ ЗАКОНУ О ЖИГОВИМА (DOI:10.46793/UPSSIX.611M)

[627-640] Љубица Вујновић, УТИЦАЈ АУТОРСКОГ ПРАВА И ПРАВА КОНКУРЕНЦИЈЕ НА ЗАЧЕТКЕ И УСПОН АМЕРИЧКЕ ФИЛМСКЕ ИНДУСТРИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.627V)

Одељак VII 

Правно-економска питања

[643-656] Предраг Стојановић, ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВO И ВОДОСНАБДЕВАЊE (DOI:10.46793/UPSSIX.643S)

[657-666] Нада Тодоровић, ЕКОНОМСКА НЕЈЕДНАКОСТ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ (DOI:10.46793/UPSSIX.657T)

[667-680] Јасмина Лабудовић Станковић, ДА ЛИ СЕ ЛИДЕРИ РАЂАЈУ ИЛИ СУ НАУЧЕНИ ДА БУДУ ЛИДЕРИ? (DOI:10.46793/UPSSIX.667LS)

[681-691] Миливоје Лапчевић, ИНСТРУМЕНТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ СИСТЕМА УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА (DOI:10.46793/UPSSIX.681L)

[693-706] Јована Брашић Стојановић, СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У АКТУЕЛНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА (DOI:10.46793/UPSSIX.693BS)

[707-719] Војислав Бачанин, О ФИНАНСИЈСКОЈ АУТОНОМИЈИ НИЖИХ ТЕРИТОРИЈАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ЈЕДИНИЦА ОД 1919. ДО 1929. ГОДИНЕ – ПРИЛОГ ПОИМАЊУ ПОСТОЈАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПЕРИОДУ ПРИМЕНЕ ВИДОВДАНСКОГ УСТАВА (DOI:10.46793/UPSSIX.707B)