КРАТАК ОСВРТ НА ХАШКУ КОНВЕНЦИЈУ О ПРИЗНАЊУ И ИЗВРШЕЊУ СТРАНИХ СУДСКИХ ОДЛУКА У ГРАЂАНСКИМ ИЛИ ТРГОВАЧКИМ СТВАРИМА ИЗ 2019. ГОДИНЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 407-421

АУТОР(И): Славко Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.407DJ

САЖЕТАК:

У овом раду аутор чини кратак осврт на поједине одредбе Хашке конвенције о признању и извршењу судских одлука у грађанским или трговачким стварима од 2. јула 2019. године (ХК 2019), са циљем да ближе објасни режим признања и извршења који се њоме успоставља и укаже на њену „флексибилност“, као међународног инструмента, која може утицати на њено прихватање од стране великог броја држава у свету (укључујући и Србију). Имајући ово у виду, аутор даје сажет приказ и анализу одредаба ХК 2019 које се односе на материјално поље примене конвенције, подобност судске одлуке за признање и извршење, сметње за признање и извршење, поступак, могућност давања изјава држава уговорница којима се ограничава примена саме конвенције и однос ове конвенције са другим међународним конвенцијама и националним прописима држава уговорница.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Хашка конференција за међународно приватно право; Хашка конвенција 2019; признање и извршење судских одлука у грађанским и трговачким стварима; флексибилност Хашке конвенције 2019.

ЛИТЕРАТУРА: