ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВO И ВОДОСНАБДЕВАЊE

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 643-656

АУТОР(И): Предраг Ч. Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.643S

САЖЕТАК:

Често се јавно-приватно партнерство предлаже као један од бољих начина установљења одрживог и економски ефикасног коришћења водног богатства. С друге стране, сведочимо очигледној кризи легитимитета либерализације јавне комуналне делатности, како од стране различитих грађанских покрета, тако и аутора који оспоравају успешност овог концепта у финансирању водоснабдевања, наглашавајући да су бројни практични примери учешћа приватног капитала у овој области довели до супротних ефеката по најсиромашније слојеве становништва. Аутор у раду анализира резултате истраживања која се тичу концепта јавно-приватног партнерства, и покушава пружити одговор на питање да ли се оваква решења чине нужним и да ли се уопште могу ускладити са актуелном тенденцијом јавних политика да се право на воду призна и уврсти у каталог основних људских права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавно-приватно партнерство, ЈПП, водоснабдевање, водопривреда, право на воду и санитарну заштиту.

ЛИТЕРАТУРА: