ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ У ИНТЕРЕСУ СУСЕДА У РИМСКОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 53-59

АУТОР(И): Милица Соврлић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.053S

САЖЕТАК:

Право својине је у римском друштву од најстаријег периода подвргавано различитим ограничењима. Границе потпуној слободи располагања постављали су морални и религијски разлози, јавни интерес, суседски односи. Ограничење својине у интересу суседа настало је током раног римског периода. Прва ограничења потичу из Закона XII таблица и углавном су се односила на регулисање односа међу суседима при употреби пољопривредног земљишта. Касније, а на овим темељима и уз нове потребе живота суседско право се само развијало и допуњавало.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

својина, ограничење права својине, суседско право, заштита својине у суседским односима.

ЛИТЕРАТУРА: