ПОЛОЖАЈ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 175-189

АУТОР(И): Александар Антић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.175A

САЖЕТАК:

У раду аутор анализира положај репрезентативних синдиката и синдикалних представника у Републици Србији. Своја колективна права највећи проценат запослених у Републици Србији, остварује посредством синдиката. Постоји разлика између репрезентативних синдиката и оних који то нису. Положај синдикалних представника у Републици Србији је поред одредби Закона о раду, додатно уређен и посебним колективним уговорима. Они уживају појачани степен заштите, због тога што приликом обављања синдикалне функције долазе у сукоб са послодавцем. У раду аутор указује и на одређена отворена питања везана за уређење положаја синдиката и синдикалних представника и износи предлоге за њихово решавање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

синдикат, репрезентативни синдикат, синдикални представник, савет запослених, утврђивање репрезентативности синдиката.

ЛИТЕРАТУРА: