ПОЛОЖАЈ ВЛАДЕ У УСТАВНО-ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 201-213

АУТОР(И): Аника Ковачевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.201K

САЖЕТАК:

Аутор у раду анализира састав, послове и задатке Владе, као и однос Владе према Народној скупштини, председнику Републике и државној управи, ради прецизнијег нормативног сагледавања и позиционирања Владе као  носиоца извршне власти у уставно- правном систему Србије. Влада Републике Србије, заједно са државном управом, представља изузетно сложени, фундаментално значајан систем за функционисање институционалног, правног и полтичког поретка наше земље. Изградња легитимног и ефикасног односа сарадње са поменутим органима, уз поштовање Уставом и законима предвиђених надлежности и контролних механизама Владе, неопходан је чинилац у даљој надградњи Србије као правне државе, остваривањa начела поделе власти на начин предвиђен Уставом и стварања свеукупне сигурности, напретка и благостања живота у Србији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Влада, Народна скупштина, председник Републике, државна управа, парламентаризам, мешовити систем.

ЛИТЕРАТУРА: