УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ФУНКЦИОНИСАЊУ УПРАВЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 215-224

АУТОР(И): Дејан Вучинић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.215V

САЖЕТАК:

Јавне политике као средство којим се усмерава јавна акција и постижу заједнички циљеви одавно су предмет проучавања стране правне науке. У Србији јавне политике добијају своју значајнију афирмацију последњих година и то посебно у контексту реформе државне управе и јавне управе. Јавне политике се проучавају са аспекта различитих наука, политичких, организационих, али имајући у виду да се јавне политике посебно односе на деловање управе, тако је предмет интересовања правних наука, тачније науке о управи.

Држава осигурава спровођење јавних политика у различитим областима друштвеног живота (здравство, образовање, заштита животне средине и др.) имајући у виду да располаже потребним капацитетима и организацијом, путем свог управног апарата.

Циљ овог рада јесте дубље разумевање процеса креирања јавних политика, њихове улоге у остваривању јавног интереса, процеса имплементације и евалуације ефеката јавних политика, као и сагледавање узајамних веза и односа које јавне политике имају са управом и јавном управом, како са аспекта креатора јавних политика тако и са аспекта  усмеравања рада јавне управе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

управа, јавна управа, јавне политике, евалуација, циљеви, јавних политика, републички секретаријат за јавне политике.

ЛИТЕРАТУРА: