Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 277-296

АУТОР(И): Вељко Турањанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.277T

САЖЕТАК:

Аутор у раду се бави проблемом анонимних сведока у контексту права на правично суђење у јуриспруденцији Европског суда за људска права. Један од проблема у примени члана 6. Европске конвенције о људским правима је повезан са исказима анонимних сведока у кривичном поступку. Судска пракса Европског суда за људска права развила је одређене критеријуме који морају бити пропраћени у националним законодавствима, али је очигледно да постоји недовољно знања у погледу овог проблема, као и невољност да се поменута правила примене. Стандарди које је развио ЕСЉП су врло важни за националне законе и јуриспруденцију. Аутор објашњава развој тростепеног теста који је неопходно испитати прилико процене повреде права на правично суђење, кроз анализу мноштва пресуда, а у циљу пружања смерница у примени члана 6. става 3(д) Европске конвенције о људским правима. Након уводних разматрања аутор објашњава ко све може бити сведок по Конвенцији, будући да се то питање поставља независно од ставова националних законодавстава, те након тога објашњава право на испитивање сведока, прихватљивост исказа од стране анонимних сведока и испитивање тростепеног теста, те даје закључна разматрања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

исказ, анонимни сведок, Al-Khawaja аnd Tahery тест, судска пракса ЕСЉП.

ЛИТЕРАТУРА: