УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА ЖИГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЖИГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ИЗМЕНЕ ОДРЕДАБА О НАКНАДИ ШТЕТЕ У НОВОМ ЗАКОНУ О ЖИГОВИМА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 611-626

АУТОР(И): Никола Милосављевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.611M

САЖЕТАК:

Скупштина Републике Србије је 2020. године у сред кризе настале због пандемије корона вируса усвојила нови Закон о жиговима („Сл. гласник РС“ бр. 6/2020). Усвајањем овог закона дошло је до великих промена у области заштите жига, поготово у домену накнаде штете. Највећe промене до којих је дошло је увођење накнаде нематеријалне штете због повреде жига и накнаде штете због повреде жига у висини добити штетника. Такође, у закону више не постоје одредбе о накнади штете у висини троструке лиценцне накнаде. Ове измене су извршене у циљу хармонизације права Републике Србије са Директивом 2004/48/ЕЗ Европске уније. Потребно је, међутим, испитати да ли је након укидања троструке накнаде штете преко ових нових измена опстала могућност накнаде казнене штете. Из тог разлога аутор у раду настоји да применом правноисторијског и компаративног метода најпре уђе у генезу ових института, а након тога применом анализе и правнодогматског метода испита суштину и природу нових института

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

повреда жига, накнада нематеријалне штете, накнада штете у висини добити штетника, реститутивна накнада, казнена накнада.

ЛИТЕРАТУРА: