ПРЕРАДА ТУЂЕ СТВАРИ У ДОМАЋЕМ ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 385-406

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.385P

САЖЕТАК:

Србија пре приступања ЕУ мора целовито уредити област стварног права, како хармонизовано европско право не би дочекала без адекватне националне регулативе. Притом је приоритет регулисање института који су позитивним правом уређени непотпуно, са много правних празнина које је тешко попунити – као што је то случај са стицањем својине на ствари насталој прерадом туђег материјала, без сагласности његовог власника (specificatio). У прва три дела рада аутор читаоца упознаје са овим начином стицања својине, могућношћу повраћаја у пређашње стање када је прерада извршена и могућим критријумима за расправљање односа између прерађивача и власника материјала.  У наредна два дела рада аутор даје приказ, анализу и критички осврт на домаћа позитивноправна решења у следећим ситуацијама: – када је само један актер прераде савестан; и – када су оба актера прераде савесна или несавесна. У закључном делу рада аутор формулише сопствени предлог за будућу регулатива прераде у домаћем праву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

оригинарно стицање својине, стицање својине на покретностима, вештачки прираштај покретности, прерада туђе ствари.

ЛИТЕРАТУРА: