ПОЛИТИЧКА ВОЉА КАО CONDICIO SINE QUO NON ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦИОНИХ КОНВЕНЦИЈА – ОСВРТ НА КОНВЕНЦИЈУ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 255-276

АУТОР(И): Бранислав Симоновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.255S

САЖЕТАК:

Велики је значај међународних антикорупционих конвенција за изграђивање универзалних стандарда усмерених на сузбијање корупције. И поред тога што је највећи број држава ратификовао регионалне антикорупционе конвенције и универзалну – Конвенцију УН против корупције, имплементација конвенција у државама у развоју није на задовољавајућом нивоу. Као један од највећих изазова наводи се непостојање политичке воље за сузбијање корупције.

У овом раду се анализирају неке системске слабости Конвенције Уједињених нација против корупције које се тичу нејасности, недоречености и факултативности у примени неких норми конвенције, као и слабости у систему надзора имплементације конвенције, које не доприносе унапређењу политичке воље за борбу против корупције у државама потписницама. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

међународне антикорупционе конвенције; слабости Конвенције УН против корупције; политичка воља за борбу против корупције.

ЛИТЕРАТУРА: