ПРОЦЕС ДАЉЕ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ ПОТРОШАЧКОГ ПРАВА

Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске Уније (2021), стр. 553-566

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPSSIX.553V

САЖЕТАК:

У време успостављања Европских заједница 1957. године није постојала посебна одредба о потрошачкој политици за целу Европу. Тада су индивидуалне потрошачке политике држава чланица одражавале различите националне културе, традиције, административне системе и приоритете. Потрошачима је политика на нивоу Европе постала неопходна како би имали адекватну заштиту приликом трговине на јединственом тржишту. Први посебан програм за заштиту потрошача донет је 1975. године, што је био темељ за све већи корпус директива и прописа у области заштите потрошача. Тренутно око 90 директива Европске уније покрива питања заштите потрошача. Кључне области политике ЕУ које се односе на заштиту потрошача су заштита живота, здравља и сигурности потрошача; информисање потрошача; заштита економских интереса потрошача; заштита правних интереса потрошача.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Европска унија, заштита потрошача, хармонизација, стратегија, директиве.

ЛИТЕРАТУРА: